На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Економічні методи менеджменту» (ID:9701)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

Економічні методи менеджменту

Зміни в соціально-політичному й економічному житті країни зажадали кардинальної перебудови всієї системи
керування. У даний час продуктивно керувати хазяйновитою-господарчою-виробничо-господарською діяльністю можуть
тільки керуючий-фахівец, для яких робота в умовах ринку відповідно до його вимог і законів (маркетинг) - це
спосіб мислення і дії.


У літературі зустрічаються самі різні визначення поняття “менеджмент”, що порозумівається його
багатоплановістю, тісним переплетенням теорії і практики. Менеджмент являє собою цілісну, комплексну систему,
що постійно розвивається й удосконалюється. Приведені нижче визначення, на наш погляд, у сукупності дають
цілісне представлення про менеджмент.Менеджмент - функціональний аспект економіки.


Менеджмент - наука, практика, техніка керування і контролю.

Менеджмент - наука, практика і мистецтво керування.

Менеджмент - діяльність, що забезпечує раціональне використання ресурсів і часу.

Менеджмент - уміння домагатися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поводження інших
людей.

Менеджмент - процес планування, організації, мотивації і контролю.


Строго говорячи, менеджмент треба розглядати не просто як окрему дисципліну, а як міждисциплінарну область.
Менеджмент акумулює досягнення теорії керування, економічної теорії, маркетингу, соціології і психології
керування, підприємництва, кібернетики.У сучасній російській мові для визначення поняття “керування” співіснують два терміни – “менеджмент” і
“керування”. В англійській мові також маються два терміни “management” і “administration”. Чи ідентичні вони?
Спробуємо розібратися.За всю історію існування людство виробило всього три інструменти керування:ієрархія - організація, де основний кошт впливу - відношення підпорядкування-влади, тиск на людину зверху, за
допомогою примуса, контролю над розподілом матеріальних благ і т.п.;


культура - це створені і визнані суспільством, організацією, групою цінності, соціальні норми, установки,
шаблони поводження, ритуали, що змушують людини поводитися так, а не інакше;

ринок - мережа рівноправних відносин по горизонталі, заснованих на купівлі-продажу продукції і послуг,
відношеннях власності, рівновазі інтересів продавця і покупця.


У реальних господарських і соціальних системах ці інструменти завжди співіснують. Мова йде лише про те, що
віддається пріоритет. Якщо перевагу віддають ієрархії (як, наприклад, в адміністративно-командній системі
радянського суспільства, в армії, чи в державних органах), то мова йде про керування, навпроти, якщо в
основному використовують ринкові інструменти, то можна говорити про менеджмент. Культура – дуже ефективний,
але найбільше “інерційний” інструмент керування. Реформування сучасного російського суспільства дуже
утруднено, зокрема, через неможливість швидких змін у соціокультурної і морально-етичній областях.Для розуміння менеджменту дуже важливо усвідомити його взаємозв'язок з маркетингом. По визначенню
Американської маркетингової асоціації маркетинг - це процес, що охоплює розробку і реалізацію маркетингової
концепції, ціноутворення, просування на ринок і збут ідей, товарів і послуг, і покликаний забезпечити обмін,
що відповідає цілям окремих осіб і організацій.Маркетингова концепція - це підхід до економічної діяльності організації, відповідно до якого для одержання
прибутку бізнес повинний виявляти і задовольняти нестатку споживачів. Квінтесенцію взаємодії менеджменту і
маркетингу можна описати наступними словами: “Треба робити те, що буде продано, а не намагатися збути те, що
удалося зробити.” (Питер Друкер).Таким чином, менеджмент - це керування діяльністю організації, орієнтованої на ринок.Необхідно відзначити, що сучасний менеджмент існує і розвивається в умовах ринкової економічної системи.
Сьогодні в розвитих країнах під нею розуміється змішана економічна система, тобто такий спосіб організації
економічного життя, при якому земля і капітал знаходяться в приватній власності, а розподіл обмежених ресурсів
здійснюється як ринками, так і при значній участі держави (через директиви і фіскальні важелі).Іншим важливим аспектом для розуміння сучасного менеджменту є його міжнародний характер. В даний час в усьому
світі відбуваються кардинальні зміни в міжнародному поділі праці, йдуть процеси інтернаціоналізації і
транснаціонализації господарської діяльності країн світового співтовариства, поза залежністю від рівня їхнього
економічного розвитку. Ніж глибше включається країна у світову економічну систему, тим більше благ з меншими
витратами національних факторів виробництва одержує її населення.Говорячи про менеджмент, ми завжди маємо на увазі фігуру менеджера. Це ще одне з відмінностей менеджменту від
керування, що у більшому ступені є знеособленим.Менеджер – це:суб'єкт керування, що діє в деякій організації;


представник окремої професії, що пройшов спеціальну підготовку, що одержала фахову освіту;

людина, що відноситься до особливого соціального шару.


В узагальненому визначенні менеджер - це людин, що здійснює роботу з керування, що вміє приймати рішення і
нести за них персональну відповідальність, що організує людей і координують їхню діяльність.


© 2011 free.infoworks.com.ua