На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

аналізуються записи по дебету рахунку 685 в кореспонденції з кредитом рахунку 30.

Дотримання строків платежів за позиками перевіряється шляхом порівняння сум і строків, вказаних у
зобов'язаннях, з даними платіжних документів (касових прибуткових ордерів, розрахунково-платіжних відомостей,
виписок банку) і записів в облікових регістрах по кредиту рахунку 685 в кореспонденції з дебетом рахунків 30,
31, 66 залежно від порядку здійснення платежів.

Результати оформлення аудиту оформляються у вигляді аудиторського висновку, який має містити чітко викладену
думку аудитора про перевірену звітність.

Згідно національного нормативу № 13, розробленого на основі міжнародних норм, законодавства і стандартів
України, що регулюють аудиторську діяльність, аудиторський висновок має містити інформацію про склад
перевіреної звітності та дату її складання. Слід також зазначити, що відповідальність за правильність
складання звітності покладається на керівництво підприємства, що перевіряється, а за обґрунтованість
аудиторського висновку, складеного за цією звітністю, на аудитора.

Аудиторський висновок складається з наступних розділів:

Заголовок.

Замовник аудиторського висновку.

Вступна частина.

Масштаб перевірки.

Висновок аудитора про перевірену звітність.

Дата аудиторського висновку.

Адреса аудиторської фірми.

Підпис аудиторського висновку.

Висновок аудитора може бути безумовно позитивним, умовно позитивним (з застереженнями) та негативним. Аудитор
може також відмовитися від надання висновку. При цьому він викладає свою думку в звіті іншої форми. Висновок
має містити короткий виклад аргументів, що обгрунтовують думку аудитора. В разі необхідності уточнення цих
аргументів можливі посилання на інші документи, надані аудитором клієнту, які містять більш докладну
інформацію.

Отже аудиторський висновок нашого підприємства буде виглядати наступним чином.

Аудиторська перевірка проводилась незалежним аудитором Гаптаренко А. підприємства НВО “Поверхность” 12.02.2001
р.

Згідно договору від 01.11.2000 р. незалежний аудитор Гаптаренко А. провів аудит представленого у додатку
балансу НВО “Поверхность” за станом на 01.01.2000 р., звіту про прибутки та збитки, використання прибутку,
звіту про витрати на капітальні вкладення, звіту про наявність та рух основних засобів і амортизаційного
фонду, звіту про крадіжки і прорахунки за 2000 рік.

Відповідальність відповідно вказаної фінансової звітності несе керівництво підприємства. Нашим обов’язком є
підготовка висновку стосовно діючої фінансової звітності на основі проведеного аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та
"Національних нормативів аудиту в Україні". Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було
спрямовано на отримання дійсного підтвердження відносно відсутності у фінансовій звітності істотних помилок.
Під час аудиту було проведено дослідження шляхом тестування свідоцтв на обґрунтування сум та інформації, що
були знайдені у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, діючим протягом періоду перевірки.

Крім того, шляхом тестування визначена також оцінка відповідності даних звітності з метою оподаткування
бухгалтерському обліку. На наш погляд, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для
аудиторського висновку.

У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів,
неможливості підтвердити початкові залишки в балансі з причини того, що аудит проводився іншою аудиторською
фірмою, а також з причини обмеженості інформації Ми не можемо дати висновок по зазначеним моментам, однак ці
обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність і на стан справ на підприємстві в цілому.

Отже, в результаті проведення аудиту встановлено:

Надана інформація дає дійсну уяву про реальний склад активів та пасивів суб’єкту, що перевірявся. Система
бухгалтерського обліку, котра використовувалась на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним
вимогам.

Фінансова звітність підготовлена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно і повно
представляє фінансову інформацію про Підприємство станом на 01 січня 2001 року згідно нормативних вимог щодо
бухгалтерському обліку та звітності в Україні.


Дата

Підпис


Висновки та пропозиції


Від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їхнього використання залежать обсяг і
своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат
обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

Таким чином, у даній дипломній роботі досліджені проблеми аналізу праці і його оплати на прикладі НВО
“Поверхность”. Розглянуто такі питання, як: аналіз складу і чисельності персоналу, аналіз плинності кадрів,
аналіз продуктивності праці, аналіз фонду оплати праці, його використання, аналіз темпу росту середньої
зарплати і продуктивності праці.

Підсумовуючи всі дані, можна сказати, що на підприємстві НВО “Поверхность” проблемі оплати праці і
матеріального заохочення працівників приділяють велику увагу, тому що використаний фонд заробітної плати
перевищує запланований. Це також може говорити про недоліки планування на підприємстві. У той же час реальна
заробітна плата працівників не підвищилася, а навіть понизилася на 8,7%, що говорить про загальну ситуацію в
країні.

Що стосується продуктивності праці, то її показники все ж таки непогані: спостерігається збільшення середнього
вироблення до 112 млн. грн. замість 107,2 запланованих. Це є дуже позитивним моментом у діяльності заводу.

Підвищувати заробітну плату не рекомендується, тому що це спричинить за собою підвищення собівартості
продукції та зниження прибутку. Необхідно впроваджувати нові технології, автоматизовані системи управління,
тоді можна перекласти частину роботи на АСУ і за рахунок цього скоротити чисельність персоналу, а тій частині,
що залишилася, підвищити зарплату.Список використаної літератури


Аналіз господарської діяльності промислового підприємства (під ред. Шкарабан М.В.). – К.: Економічна думка,
1998.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. – 4-е изд., перереаб. и доп. –
М.: Финансы и статистика, 1997.

Бутинець Ф. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. – Житомир, 2001 р.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік. – Житомир, 2001 р.

Жак Ришар. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: «ЮНИТИ», 1997.

Івахненко В.М. Економічний аналіз. – К., 1999.

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000.

Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Наука, 1998.

Коробов А.М. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – К., 2000.

© 2011 free.infoworks.com.ua