На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

договорами підряду, трудовими договорами та ін. Часто такі договори оформлюються минулим числом і носять
фіктивний характер, тому необхідно встановити, за яку роботу і який обсяг виконаної роботи нарахована
заробітна плата, якими документами підтверджується обсяг виконаної роботи, розміри нарахованої заробітної
плати.

Також шляхом перерахунків і прослідковування необхідно визначити, чи немає в первинних документах і
розрахунково-платіжних відомостях (особових рахунках) арифметичних помилок, чи нараховується заробітна плата
адміністративно-управлінському персоналу та інженерно-технічним працівникам згідно штатного розкладу і
контракту, укладеного з ними; перевірити правильність застосування тарифних ставок, розцінок, розрядів та
інших параметрів при нарахуванні заробітної плати.

В практиці аудиту і ревізійної роботи найчастіше зустрічаються наступні способи розкрадання грошових коштів
при виплаті найманим особам:

складаються фальшиві трудові угоди і присвоюються безпідставно нараховані на них суми;

вносяться підробки до справжніх трудових угод з мстою збільшення обсягу фактично виконаних робіт і
нарахованих за це сум грошей (наприклад, в угоді на ремонт приміщення збільшується фактично видана сума з 520
грн. до 1520 грн. і привласнюється 1000 грн.):

збільшуються розцінки і приписуються обсяги виконаних робіт.

Якщо в процесі дослідження виявляються факти порушень за трудовими угодами, контролеру необхідно перевірити,
чи законно укладено трудову угоду (ким і коли вона затверджена); чи виконувалась фактично робота, зазначена в
трудовій угоді, ким і коли; якщо обсяг роботи завищений, то в якому розмірі і яка вартість завищених робіт;
хто з посадових осіб відповідає за завищений обсяг робіт, зазначених у трудовій угоді чи в складанні
підробленої трудової угоди.

Використовуючи послуги залучених спеціалістів при огляді відповідних об'єктів, можна встановити, що роботи на
них фактично не виконувались або виконані не в повному обсязі, також можливе виконання цих робіт за іншими
трудовими угодами та іншими виконавцями. Тому в сумнівних випадках необхідно перевіряти, коли і ким
виконувались роботи, зазначені в трудовій угоді.

При документальній перевірці трудових угод аудитор і ревізор повинні враховувати ознаки, що можуть свідчити
про недоброякісність таких документів (рис. 3).


Рис. 3. Ознаки недоброякісності трудової угоди


По кожній трудовій угоді, яка викликає сумніви, перевіряють, чи виконувались фактично роботи, зазначені в ній,
і в якому обсязі.

При перевірці нарахування оплати праці найманим працівникам увагу також необхідно звертати на правильність
утримань з нарахованих сум і сплати прибуткового податку. Правильність утримання податків можна перевірити,
використовуючи законодавчо встановлені норми та з урахуванням представлених найманими особами довідок про
склад сім'ї для одержання пільг по податках.

Окрему увагу необхідно приділити перевірці правильності сумісництва працівників, бо трапляються факти, коли
сумісники виконують роботу за сумісництвом під час своєї основної роботи і, отже, одержують заробітну плату
(оплату праці) не за пророблений час. Зіставляючи час роботи сумісника на підприємстві з часом його роботи в
інших підприємствах, можна встановити, чи не працював він у різних підприємствах в один і той же час і
визначити кількість невідпрацьованих годин.


Перевірка стану аналітичного обліку розрахунків з оплати праці

Розпочати таку перевірку доцільно з порівняння залишку, показаного в Головній книзі по рахунку 66 і в
розроблюваній таблиці. Також необхідно встановити відповідність аналітичного обліку по заробітній платі
синтетичному обліку по рахунку 66, для чого порівнюють сальдо по рахунку 66 на дату початку перевірки з даними
розроблюваної таблиці, а останні співставляють з даними платіжних відомостей.

У випадку виявлення розбіжностей між аналітичним і синтетичним обліком потрібно встановити їх причини.
Загальними причинами розбіжностей можуть бути: запущеність в обліку; неповне утримання авансів, повторне
списання грошових документів з віднесенням виплат по них в дебет рахунку 66 та інше.

Розрахунки за іншими операціями, які обліковуються на рахунку 68 перевіряються по кожному виду платежів
окремо. По кожній сумі кредиторської заборгованості вивчаються причини виникнення боргу та обґрунтованість
здійснених господарських операцій.

При перевірці розрахунків за іншими операціями особливої уваги контролера потребує перевірка своєчасності
погашення сум раніше виданих працівникам авансів і переплат, правильності утримання із заробітної плати
заборгованості за підзвітними сумами і за відшкодуванням матеріального збитку, а також за товари, придбані в
кредит, за отриману позику і т.д.

Перевірка грошових сум, що обліковуються на рахунку 681 передбачає встановлення мети, з якою одержувались
аванси, чи не обліковуються на цьому рахунку грошові суми, що не відносяться до авансів одержаних. З цією
мстою доцільно вивчити дані відомості № 3.5 по кожній сумі, що обліковується і встановити їх реальність.

При перевірці розрахунків з персоналом за іншими операціями необхідно встановити наявність укладених договорів
за окремими іншими розрахунками (по наданню позик для побудови житлових будинків та ін.) з персоналом,
достовірність і реальність заборгованості по цих рахунках. З цією мстою необхідно перевірити акти
інвентаризації розрахунків, розрахунково-платіжні відомості, журнал № 3, відомість № 3.5 тощо.

Перевіряючи розрахункові операції з надання позик працівникам, необхідно встановити:

реальність заборгованості за наданими позиками;

наявність договорів на видачу позики (кредиту) на індивідуальне житлове будівництво чи будівництво садових
будиночків;

за рахунок яких джерел видавались такі позики;

наявність рішення акціонерів, власників, засновників про надання позик конкретним працівникам - фізичним
особам;

реальність і правильність нарахування відсотків за позиками, їх відповідність ставкам, передбаченим договором
тощо.

При перевірці розрахунків з працівниками та службовцями за отриманими безвідсотковими позиками на
індивідуальне житлове будівництво звертається увага на правильність оформлення документів, які підтверджують
реальну необхідність в будівництві.

Незалежно від того, що позика видана безпосередньо банком або через підприємство, перевіряється своєчасність
та повнота її видачі одержувачу та погашення у встановлений строк. В цьому випадку вивченню підлягають касові
документи (прибуткові та видаткові ордери, звіти касира), дані бухгалтерської звітності.

Якщо позика видасться працівнику через підприємство, то перевіряється своєчасність і повнота оприбуткування
таких грошових коштів в касу, а також видача їх одержувачу. Для цього касові документи порівнюються з
виписками банку та із записами по кредиту рахунку 685. Під час видачі позик з каси працівникам та службовцям

© 2011 free.infoworks.com.ua