На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

суми оплати під час відпустки.

Потрібно перевірити правильність зроблених розрахунків по заробітній платі з використанням коефіцієнтів
поправки, нарахованих пропорційно збільшенню тарифної ставки (окладу), яка встановлена в місяці, за який
здійснюються такі виплати, за відповідною професійно-кваліфікаційною групою.

Перевірка розрахунково-платіжних відомостей і особових рахунків.

Така перевірка передбачає встановлення правильності підрахунків сум, підсумків нарахування, утримання, а також
сум до видачі і відповідність їх записам в облікових регістрах в розрізі кореспондуючих рахунків.

При перевірці платіжних відомостей .на виплату заробітної плати, премій, стипендій тощо можна використовувати
наступний порядок дослідження:

встановити відповідність платіжних відомостей розрахунковим відомостям;

визначити правильність підсумків і наявність підсумків прописом;

перевірити наявність на відомостях підписів керівника і головного бухгалтера, працівників, які склали і
перевірили відомість;

перевірити наявність підписів одержувачів грошей;

встановити дотримання порядку депонування сум.

Аналізуючи правильність платіжних операцій, контролер особливу увагу повинен звертати на
правильність оформлення розрахунково-платіжних або платіжних відомостей (наявність підписів
керівника, головного бухгалтера, відповідність табельного номера одержувача в платіжній відомості
його номеру за табелем, відповідність табельних номерів однієї і тієї ж особи в різних платіжних відомостях,
відсутність дописок, необумовлених виправлень або повторення прізвища однієї і тієї ж особи в різних платіжних
відомостях за один і той же період часу.

В окремих випадках обліковими працівниками правильно нараховується оплата по табелю-розрахунку, який базується
на нарядах про виконані роботи, а в платіжній відомості показується інша, збільшена сума до виплати. Особа,
яка одержує кошти по відомості, не виявляє приписки, так як виправлення здійснюється вже після виплати
(наприклад, під час виплати проти прізвища одержувача значиться сума 142 гри., а після виплати вона
виправляється на 442 гри.).

Аудитору і ревізору необхідно враховувати, що підсумки у відомостях в таких випадках виводяться раніше з
врахуванням майбутніх виправлень, а тому перевірка підсумків, не дозволить виявити порушення. В цьому разі в
процесі дослідження слід зіставити суми, належні виконавцям робіт згідно з нарядами і табелями-розрахунками, з
сумами, вказаними в платіжних відомостях. При виявленні розходжень у цих документах їх необхідно вилучити, і у
осіб, які виступають одержувачами грошей, одержати пояснення з приводу фактично одержаних сум і обставин, за
яких виплачувались грошові кошти.

Перевірка організації обліку та контролю виробітку та нарахування заробітної плати працівникам-відрядникам.

Під час проведення такої перевірки контролери звертають увагу на те. як оформлені первинні документ (наряди,
маршрутні листи тощо), правильність використання норм та розцінок, наявність підписів посадових осіб,
заповнення відповідних реквізитів, відсутність виправлені).

Особлива увага приділяється розрахункам відрядного заробітку при акордній системі оплати праці, правильності
перенесення підсумків по працюючих в розрахунково-платіжні відомості. При цьому доцільно перевірити, чи немає
випадків повторного нарахування сум за раніше оплаченими документами. Якщо розрахунки по рахунку відрядної
заробітної плати виконуються з використанням комп'ютерної техніки, то доцільно перевірити алгоритми
розрахунків, нормативно-довідкові дані.

При перевірці необхідно враховувати, що розкрадання грошових коштів під виглядом оплати праці може
здійснюватись різними способами. В одних випадках складаються фальшиві наряди на роботи, що фактично не
виконувались. Ці наряди включаються до зведених відомостей, на підставі яких складаються платіжні відомості. В
іншому випадку в нарядах на роботи, які насправді виконувались, завищується їх обсяг або зазначаються завищені
розцінки.

В більшості випадків наряди, які складають з метою привласнення коштів, можуть мати наступні недоліки в
оформленні:

відсутність порядкового номера і дати видачі;

відсутність дати приймання робіт або підпису особи, яка прийняла чи здала роботу;

прийняття робіт і затвердження оплати за нарядом здійснено неуповноваженими на це особами;

наявність слідів підчисток, дописок і необумовлених виправлень;

відсутність реєстрації нарядів в журналі реєстрації у нормувальника, відсутність підпису нормувальника;

відсутність затвердження наряду, але подача його до оплати.

В практиці контролю відомі випадки, коли робота виконується робітниками підприємства для приватних осіб чи
організацій, які оплачують її готівкою.

Замість видачі наряду на виконання таких робіт складається фіктивний наряд на виконання робіт для власного
будівництва, в якому зазначається вартість робіт, рівна тій, яку робітники фактично виконували на стороні.
Таким чином, робітники одержують оплату праці за виконання сторонніх робіт за рахунок свого підприємства, а
кошти, одержані за цю роботу від замовника, привласнюються.

Крім складання фальшивих нарядів, використовуються також і наряди. по яких роботи вже фактично виконані. В
таких нарядах може зазначитись завищений обсяг робіт проти фактично виконаних або завищуються розцінки шляхом
віднесення виконаних робіт по наряду до найвищих категорій складності.

Перевіряючи конкретні випадки привласнення грошових коштів. контролери повинні встановити, чи міг фізично
даний склад бригади або один робітник протягом зазначеного в наряді часу виконати зазначений обсяг робіт, а
також, чи були в розпорядженні робітників необхідні матеріали для виконання завдання, вказаного в наряді.

Такі факти можна встановити шляхом зіставлення нарядів з документами на відпуск матеріалів для виконання робіт
протягом часу, вказаного в наряді. Якщо ж роботи виконувались за трудовим договором особами, які мають основну
роботу на інших підприємствах, то чи мали ці особи необхідний час для виконання завдання, вказаного в наряді.
Для цього подається запит і одержується інформація за місцем основної роботи таких осіб.

Іноді в документах зазначається виконання всієї роботи однією особою, хоча з обсягу і характеру роботи видно,
що одна особа виконати її не могла.

При одержанні пояснень від одержувачів коштів слід враховувати, що серед них можуть бути підставні особи,
неспроможні за своїми знаннями, професіями виконати завдання, зазначене в оплаченому наряді. Перевірити це
можна одержавши докладні дані про їх професію, кваліфікацію, розряд, стаж роботи, переглянувши їх трудові і
розрахункові книжки, довідки та інші документи, які підтверджують стаж роботи і професію.

Окрема увага при перевірці приділяється встановленню зв'язку між виданою заробітною платою, обсягом виконаних
робіт, а також її якістю. Таку перевірку проводять вибірковим способом, використовуючи документи на
оприбуткування запасів, зведені відомості, технологічні карти, статистичну звітність, первинні і зведені
документи. Так, зазначені в нарядах роботи по капітальному або поточному ремонту автомобілів, іншої техніки,
слід зіставити з первинними документами на відпуск ремонтних матеріалів, запасних частин тощо.

При виявленні розходжень (наприклад, коли по нарядах робота виконана, а запасні частини не списувались)
встановлюються причини розходжень через осіб, які підписали ці наряди.

Істотне значення мас перевірка правильності зазначення в нарядах обсягу робіт і застосування розцінок при
розрахунках за навантажувальні і розвантажувальні роботи. Так, в будівельних організаціях будівельні матеріали
доставляються до будівельного майданчику самоскидами і розвантажуються механізовано. Проте, за розвантаження
самоскидів робітникам може нараховуватись оплата праці за розцінками, передбаченими для розвантаження ручним
способом.

3.2. Перевірка правильності виплати грошових коштів по трудових угодах

Така перевірка здійснюється за трудовими угодами (договорами), актами приймання виконаних робіт, відомостями
на оплату праці найманих осіб видатковими касовими ордерами тощо.

При перевірці необхідно звернути увагу на операції з видачі коштів працівникам з каси, з розрахункового
рахунку, у вигляді натуроплати (за необхідності попрізвищно), так як серед порушень зустрічаються нарахування
і видача кошті» без відображення їх руху по рахунку 66 з метою уникнення обов'язкових платежів до бюджету та
позабюджетних фондів.

Для спрощення процедури перевірки можна скласти реєстр усіх виданих виплат стороннім працівникам і перевірити
наявність для них трудових договорів, договорів підряду чи інших договорів господарсько-правового характеру.

Особлива увага звертається на правильність розрахунків з оплати праці з працівниками, прийнятими на роботу за

© 2011 free.infoworks.com.ua