На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

2) середньої заробітної плати окремих працівників підприємства (установи, організації).

Розглянемо особливості розрахунку даних економічних показників і сфери їх застосування.

У цілому по підприємству розрахунок середньої плати (Ср.ЗП) проводиться на підставі розділу 3 Інструкції зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики від 11.12.95 р. № 323 (далі -
Інструкція № 323) і обчислюється поділом сум, нарахованих із фонду оплати праці працівників (ФОП) як у
грошовій, так І в натуральній формах на середньоспискову чисельність працівників iv еквіваленті повної
зайнятості) (ССЧ) за відповідний період.

Ср.ЗП = ФОП/ССЧ

Даний показник використовується при складанні статистичної звітності по праці, для аналізу рівня середньої
заробітної плати у цілому по підприємству, який, у свою чергу, покладений в основу визначення рівня доходів
зайнятого населення по регіонах, відомчому підпорядкуванню га ін.

Відповідно до положень розділу 2 Інструкції №323 до фонду оплати праці входить фонд основної заробітної плати
і фонд додаткової заробітної плати.

Для визначення середньомісячної величини заробітної плати за квартал (рік) або будь-який інший період отриману
величину заробітної плати за квартал (рік) необхідно розділити на кількість місяців у періоді.

При визначенні середньої заробітної плати окремих працівників підприємства (установи, організації)
використовується Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 08.02.95 р. № 100, зі змінами, внесеними постановами від 15.05.95 р. № 348 і 24.02 97 р. № 185
(далі - Порядок №100) і застосовується у випадках:

а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткової відпустки або виплати їм компенсації за невикористану
відпустку;

б) надання працівникам творчої відпустки;

в) виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;

г) переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров'я;

д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років,

ж) службових відряджень;

з) вимушеного прогулу;

й) направлення працівників на обстеження до медичних установ;

і) звільнення працівників-донорів від роботи;

ї) залучення працівників до виконання військових обов'язків;

й) тимчасового переведення працівника у випадку виробничої необхідності на іншу нижчеоплачувану роботу;

к) забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і допомогою по вагітності і пологах;

л) інших випадках, якщо згідно з діючим законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної
плати.

Обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові
пошкодженням здоров'я на виробництві проводиться відповідно до Правил відшкодування власником підприємства,
установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові пошкодженням здоров'я,
пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
23.06.93 р. № 472 (далі - Правила відшкодування шкоди № 472). Для призначення пенсій показник середньої
заробітної плати розраховується у відповідності із Законом України "Про пенсійне забезпечення" вір. 05.11.91
р. № 1788-ХІІ (далі - Закон про пенсійне забезпечення).

Положеннями розділу II Порядку № 100 залежно від мети обчислення середньої заробітної плати передбачаються два
періоди:

1) обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з
навчанням; творчої відпустки, обчислення середнього заробітку для оплати часу щорічної відпустки, додаткової
відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсацій за невикористані відпустки проводиться
виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати
компенсації за невикористані відпустки" (тобто даний розрахунковий період застосовується у випадках "а" і "б"
із зазначеного у І розділі переліку).

Якщо працівник працював на даному підприємстві менше року, середній заробіток обчислюється виходячи з виплат
за фактичний час роботи, тобто з першого числа наступного місяця після оформлення на роботу до першого числа
місяця, у якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку;

2) в усіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю або по вагітності і пологах середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за
останні 2 місяці роботи, що передують випадку, з яким пов'язана відповідна виплата.

Якщо працівник працював менше двох календарних місяців, середній заробіток обчислюється виходячи з виплат за
фактично відпрацьований час. А якщо працівник останні 2 місяці не працював, то зарплата береться за попередні
2 місяці роботи.

Час, протягом якого працівники згідно з діючим законодавством або з інших поважних причин не працювали і за
ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Для обчислення заробітної плати в усіх випадках її збереження надання допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю, по вагітності і пологах при визначенні розміру виплат включаються основна заробітна плата;
доплати і надбавки за понаднормові роботи у нічний час, сумісництво професій і посад, розширення зон
обслуговування, виконання збільшених обсягів робі: працівниками, високі досягнення у праці (високу професійну
майстерність), умови та інтенсивність праці, керівництво бригадою, вислугу років та інші; виробничі премії і
премії зі економію конкретних видів палива, електроенергії і паливно енергії, винагороди за підсумками роботи
за рік, за вислугу років і т.п.

Щомісячні премії включаються у заробіток того місяця, де якого вони відносяться, згідно з розрахунковою
відомістю на заробітну плату. Премії, виплачувані за більший період часу (квартал), включаються у частині, що
відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років включаються у середній заробіток у сумі 1/12 частини
даних винагород за попередній рік.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки, додаткової відпустки у зв'язку з
навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за
невикористані відпустки (при розрахунку за останні 12 місяців), крім вищезазначена виплат, до фактичного
заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівникові зберігається середній заробіток (за час
попередньої щорічної відпустки, виконана державних і громадських обов'язків, службових відряджень і т.п.), і
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

При обчисленні середнього заробітку за останні два місяці не включаються виплати за час, протягом якого
зберігається середній заробіток і допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Якщо перед настанням тимчасової непрацездатності працівник не мав заробітку, оплата за ліканяний листок
проводиться згідно з тарифною ставкою (окладом).

Виплати, що включаються до розрахунку середньої заробітної плати для більшої наочності і зручності
користування, спробуємо умовно згрупувати у вигляді таблиці (див. таблицю 2.13). У графах даної таблиці
згрупуємо випадки, у яких проводиться обчислення середнього заробітку.

Групування випадків проведемо таким чином:

І група - випадки, визначені у пп."а" і "б" п.1 Порядку № 100;

II група - випадки, визначені у пп."в"-"л" п.1 Порядку № 100, у тому числі для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

III група - для обчислення пенсії і відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
пошкодженням здоров'я у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків. Дані випадки об'єднані в одну групу у
зв'язку з тим, що у відповідності з п.2.3 Правил відшкодування шкоди № 472 види оплати праці, які враховуються
при обчисленні середньомісячного заробітку, визначаються згідно з діючим законодавством про пенсійне
забезпечення.

Знаками "+" і "-" позначимо, відповідно, включення або не-включення видів виплат у розрахунок середнього
заробітку.

Таблиця 2.13

Виплати, що включаються до розрахунку заробітної плати

© 2011 free.infoworks.com.ua