На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

Зміст
Вступ


До трудових ресурсів відноситься та частина населення, що має необхідними фізичними даними, знаннями і
навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє
раціональне використання, високий рівень продуктивності праці, правильна система його оплати мають велике
значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва.

Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їхнього використання залежать
обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як
результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

Крім того, з переходом до ринкової економіки аналіз трудових відносин набирає усе більшої актуальності, тому
що робоча сила має вартісну оцінку, є конкурентною на ринку праці. Це розширює границі аналітичних досліджень,
критеріями оцінки праці стають не тільки економічні, але і соціальні параметри.

Ціль даної курсової роботи полягає в оцінці трудових ресурсів підприємства, ефективності їхнього використання,
аналізі оплати праці, виявленні зсередини виробничих резервів підвищення продуктивності праці.

Як об'єкт дослідження виступає підприємство НВО “Поверхность”, що займається виготовленням і розміщенням
телевізійної продукції.

Як суб'єкта дослідження виступають трудові ресурси підприємства, а також форми обліку, аналізу та аудиту
заробітної плати персоналу підприємства.

У процесі проведення аналізу в курсовій роботі зважуються такі завдання:

вивчається вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції, виявляються резерви підвищення продуктивності
праці;

вивчається формування і використання коштів на оплату праці.

Розділ 1. Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві

1.1. Загальні основи та принципи обліку заробітної плати


Одним з основних об'єктів бухгалтерського обліку є розрахунки по оплаті праці. Актуальність даної теми була
висока завжди. Винагорода за працю є основним стимулом працівників, що здійснюють процес виробництва і роблять
матеріальних благ.

Витрати на оплату праці як складова частина собівартості безпосередньо впливають на результати
фінансово-господарської діяльності підприємства, однак їхнє збільшення при нормальній організації виробничого
процесу є наслідком підвищення рівня продуктивності праці, якісних характеристик виробленого продукту,
доходу.

В умовах реформування системи бухгалтерського обліку значно розширені права підприємства у формуванні
облікової політики. Бухгалтер може вибрати найбільш прийнятну систему обліку з застосуванням різних класів
рахунків витрат. У даній статті почата спроба розгляду різних варіантів розрахунків з персоналом по оплаті
праці з метою вибору оптимального для конкретних умов.

Нормативними документами, що визначають порядок бухгалтерського обліку оплати праці, у даний час є:

1. "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрований
Міністерством юстиції України 21.12.99 р. під № 892/4185 (далі -План рахунків).

2. "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Міністерства фінансів України
від30.11.99 р. № 291, зареєстрована Міністерством юстиції України 21.12.99 р. під № 892/4185 (далі -
Інструкція);.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.99 р. № 318, зареєстроване Міністерством юстиції України 19.01.2000 р. під № 27/4248 (далі -П(С)БО
16).

Реформа бухгалтерського обліку вплинула на облік розрахунків по оплаті праці не тільки в частині зміни
нумерації і найменування рахунків, що беруть участь у відображенні операцій розрахунків по оплаті праці.
Найбільш важливі зміни методології бухгалтерського обліку розрахунків по оплаті праці зв'язані з новим
підходом до класифікації витрат підприємств і організацій. Крім того, у даний час підприємства мають велику
самостійність у виборі прийомів і напрямків власної облікової політики.

Окремі напрямки обраної підприємствами облікової політики безпосередньо впливають на порядок обліку оплати
праці. Зокрема, це відноситься до самостійного вибору підприємствами й організаціями порядку Ведення обліку
витрат:

- з застосуванням рахунків тільки класу 9 "Витрати діяльності";

- з одночасним застосуванням рахунків класу 8 "Витрати по елементах" і рахунків класу 9 "Витрати діяльності";

- з застосуванням рахунків тільки класу 8 "Витрати по елементах".

Відповідно до Інструкції нарахування оплати праці й інших аналогічних виплат відбивається по кредиту пасивного
рахунка 66 "Розрахунки по оплаті праці" субрахунок (рахунок другого рівня) 661 "Розрахунки по заробітній
платі". При цьому кредит рахунка 661 "Розрахунки по заробітній платі" листується з дебетами рахунків
відповідних витрат.

У випадку, коли підприємства не використовують в обліку рахунка класу 8 "Витрати по елементах", такими
витратами згідно П(С)БО 16 будуть:

прямі виробничі (рахунок 23 "Виробництво"),

загальвиробничі (рахунок 91 "Загальвиробничі витрати"),

на управління (рахунок 92 "Адміністративні витрати"),

на збут (рахунок 93 "Витрати на збут").

Особливу увагу варто звернути на те, що витрати на оплату праці, що не зв'язані з виробничою діяльністю
підприємства і раніше фінансувалися за рахунок прибутку підприємств (наприклад, оплата праці працівників
соціально-культурної сфери підприємств і організацій, виплата матеріальної допомоги і компенсаційних виплат
понад норми, установлених законодавством), тепер вважаються витратами підприємства. Такі витрати називаються
іншими витратами операційної діяльності. Нарахування зазначених і подібних їм виплат у бухгалтерському обліку
відбивається по кредиту рахунка 661 "Розрахунки по заробітній платі" у кореспонденції з дебетом рахунка 94
"Інші витрати операційної діяльності".

Аналогічним образом, але оборотом по кредиту відповідного субрахунку рахунку 65 "Розрахунки по страхуванню"
підприємствами відбивається нарахування збору в Пенсійний фонд (ставка 32%), на соціальне страхування (ставка
4%) і по страхуванню на випадок безробіття (ставка 1,5%). Зазначені відрахування відносяться до тих же
напрямків витрат (відбиваються по дебету тих же рахунків класу 9 "Витрати діяльності"), що й оплата праці, що
послужила базою їхнього нарахування.

Виплати по соціальному страхуванню, виплачувані працівникам підприємств, оплатою праці не є. Тому, незважаючи
на те, що їхнього нарахування в обліку відбиваються оборотом по кредиту рахунка 661 "Розрахунки по заробітній
платі", у витрати діяльності підприємства вони не включаються.

На рахунках класів 8 "Витрати по елементах" і 9 "Витрати діяльності" нарахування посібників по соціальному
страхуванню працівникам підприємства не відбивається. Вони включаються у витрати підприємства в складі
загальної суми відрахувань по соціальному страхуванню і служать джерелом виплати відповідних посібників
працівникам.

Оборотом по дебету рахунка 661 "Розрахунки по заробітній платі" відбивається утримання з заробітної плати
податків і платежів, що сплачуються працівниками підприємства:

— прибуткового податку - у кореспонденції з кредитом відповідного субрахунку рахунка 641 "Розрахунки по

© 2011 free.infoworks.com.ua