На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Аналіз і оцінка даних про судімість і міру покарання» (ID:9238)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   7 кб.

Тема: Аналіз і оцінка даних про судімість і міру покарання


/КОНТРОЛЬНА РОБОТА/

Аналіз та оцінка даних про судимість та міри покарання здійснюється в першу чергу на основі обробки
статистичних карток на підсудніх, яка є важливим документом первинного обліку в кримінальній статистиці в
суді. Фактично на її основі формується вся статистична інформація про стан, структуру, динаміку судимості,
особливості засуджених та застосованих до них мір покарання.

Дані, які одержуються в результаті обробки цих карток являються важливим джерелом для аналізу судимості і
розробки заходів по боротьбі із злочинністю, а також по виявленню недоліків в судовій роботі.

Статистичні картки на підсудного заповнюються безпосередньо суддями по вироках, які вступили в законну силу.
Картка заповнюється на кожного засудженого, виправданого у відношенні якого справа закрита чи передана на
додаткове розслідування, а також до осіб, до яких застосовуються заходи примусового медичного характеру.

Картка складається з чотирьох розділів в яких вказуються відомості:

Про підсудного;

Про злочин;

Про вирок суду;

Про розгляд справи в касаційній інстанції.

На підставі статистичних карток на підсудного, що заповнюються особисто суддею на кожну особу, що проходить в
кримінальній справі Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції складаються статистичні звіти за
формами N 10 - "Звіт про засуджених та міри кримінального покарання", за допомогою програми "Автоматизація
судової статистики (обробка статистичних карток на підсудного)".

Статистичний аналіз та оцінка — найбільш відповідальний етап статистичного дослідження. Внаслідок аналізу
статистичний матеріал може дати детальну і всебічну характеристику явища, що вивчається.

Аналіз статистичних матеріалів є важливою ланкою вивчення взаємозв’язків статистичних показників. Це
обумовлено тим, що багато статистичних даних без відповідного їх аналізу не можуть охарактеризувати
досліджуване явище, а тим більше не можуть дати відповідь на питання про наявнічть чи відсутність
взаємозв’язків між окремими явищами та їх ознаками.

Статистичний аналіз являє собою процес вивчення, порівняння здобутих цифрових даних між собою та з іншими
показниками і їх узагальнення. Саме на цьому етапі застосовуються узагальнюючі показники (відносні та
середні).

На відміну від загальноприйнятого розуміння в природних науках поняття аналізу, розчленування цілого на
складові частини, статистичний аналіз — об’єднання чи синтез.

Внаслідок статистичного аналізу добувають уявлення про явище, що вивчається, в цілому, в єдності і
взаємозв’язку його складових частин. Тому основна мета статистичного аналізу — встановлення взаємозв’язків та
закономірностей явищ та процесів, що вивчаються.

Аналіз і оцінка даних про судімість. Показники статистичної звітності судових органів дають можливість
проаналізувати їх діяльність, провести порівняння між злочинністю і судимістю. Тому аналіз та оцінка даних про
судимість проводиться в порівнянні з даними МВС та прокуратури про злочинність в цілому.

Інформація про судимість вибирається із статистичних звітів (форма №10, 10А, 11, 11А), які отримуються, як
вже зазначалось, в результаті обробки статистичних карток на підсудниіх.

Разом з даними про засуджених необхідно аналізувати відомості про осіб, які були притягнуті до
адміністративної відповідальності (форма 1-АП).

Аналіз судимості складається з характеристики стану судимості і її динаміки. Стан судимості характеризують
абсолютні показники (характеризують рівень судимості), коефіцієнти інтенсивності (характеризують
розповсюдженість — відношення кількості засуджених до чисельності населення), коефіціент структури судимості.
Динаміку судимості характеризують ті ж показники зібрані в порівнянні за декілька періодів.

Щоб привести до системи багаточисельні показники, які характеризують судимість, необхідно дотримуватись схеми
елементів складу злочинів. Аналіз і оцінку структури судимості слід розпочинати з показників, які
характеризують об’єкт посягання. (Структура судимості за видами злочинів)

Структура судимості по ознакам, які характеризують об’єктивну сторону складу злочинів повинна включати
відомості про наслідки злочинів, місце, час та засоби скоєння злочинів. Аналіз і оцінка структури судімості за
ознаками суб’єктивної сторони проводиться дуже рідко.

Найбільше форм статистичної звітності стосуються суб’єкта злочину. Серед показників структури судимості по цих
ознаках можна виділити структуру складу засуджених по соціально-демографічних ознаках, а також по
кримінально-правовим ознакам. При цьому, відповідно до заповнення та обробки статистичної картки на
підсудного, заповнюючи розділ “Відомості про підсудного”, суддя повинен керуватися тикими правилами:

дані про вік, освіту, заняття, посаду вказуються на момент скоєння злочину, а не на день винесення вироку;

вік враховується по числу виповнених років.

Аналіз і оцінка даних про міри покарання. Дані про міру покарання характеризують не тільки практику судів по
застосуванню покарань, а й ступінь суспільної небезпечності злочинів. Дані про міри покарання можна
аналізувати як і дані про судимість за станом і динамікою.

Аналіз даних про застосовані міри кримінального покарання відбувається на основі використаннія абсолютних
показників і показників структури по видах злочинів та особистості засуджених. Аналіз абсолютних показників
важливий для уявлення про загальну кількість засуджених до різних мір покарання.

Структура мір покарання визначає співвідношення між засудженими до різних мір покарання по відношенні до
загальної кількості засуджених.

Суспільна небезпека злочинів наглядно характеризує співвідношення засуджених до позбавлення волі і засуджених
до мір покарання, які не пов’язані з позбавленням волі.

При аналізі і оцінці даних про міри покарання слід враховувати, що розділ “Відомості про вирок” повинен
заповнюватися у відповідності із наступними правилами:

інформація в цьому розділі відображається по першій і другій інстанціях;

підсудний враховується як виправданий тільки при повному його виправданні по всіх статтях обвинувачення;

у випадку засудження особи по декількох статтях в статистичній картці вона враховується по тій статті
Кримінального кодексу, санкція якої передбачає більш сувору міру покарання

якщо засуджений до позбавлення волі був раніше судимий за інший злочин і не відбув покарання, а суд при
винесенні вроку приєднав до нового покарання невідбуте, вказується н езагальний строк позбавлення волі,
призначений за сукупністю, а той який призначений за останній злочин (так як міра покарання за сукупністю
статтей не передбачена логікою обробки статкартки).

Автоматизація судової статистики. На сьогодні, дуже важливим являється забезпечення належної обробки
матеріалів статистики з допомогою застосування засобів обчислювальної техніки. В Україні під патронатом різних
міністерств та відомств проектується або вже експерементально впроваджується ряд великих державних проектів
інформаційних систем.

Так, в 1997 році була затвердженна Концепція правової інформатизації України. На підставі цієї Концепції
проводиться розробка і впровадження в Україні єдиної автоматизованої системи правової інформації. Правовою
основою такого впровадження виступають Закон України “Про інформацію”, Закон України “Про державну статистику”
та Указ Президента України “Про єдиний державний реєстр нормативних актів”.

Для вирішення комплексу задач та автоматизації судової статистики, стосовно статистичних карток на
підсуднього, які є основою аналізу та оцінки даних про судимість та міри покарання, розроблено програмне
забезпечення, яке складається з окремих модулів та процедур об’єднаних програмою SUDSTAT. Її призначення
полягає в автоматизованому складанні статистичних звітів по формах №10, 10-А, 11, 11-А, 12, 16 та формування
порівняльних таблиць на рівні обласного управління юстиції та Мін’юсту. В основі звітності — статистичні
картки на підсудніх, які надходять в обласне управління юстиції з районних та обласних судів.

До функцій програми входить:

введення в базу даних заповнених статистичних карток;

логічна перевірка статистичних карток;

редагування; контроль бази даних;

формування та друк статистичних звітів і таблиць.

© 2011 free.infoworks.com.ua