На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Визначення ринку і попиту на продукцію.» (ID:9228)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   11 кб.

1. Визначення ринку і попиту на продукцію.

В широкому розумінні слова ринок є цариною прояву економічних відносин між людьми, які виникають у процесі
виробництва, розподілу, обміну і споживання. У більш вузькому розумінні ринок — це сфера товарного обігу і
пов'язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками (продавцями) та споживачами
(покупцями) у процесі купівлі-продажу товарів.

Розширена трактовка розкриває дуже важливий суттєвий аспект ринку, який дозволяє визначити його місце і роль у
процесі відтворення. В ньому ринок забезпечує органічний зв'язок між виробництвом і споживанням, перебуває під
їх впливом і сам впливає на них. На ринку виявляються реальні обсяги та структура різноманітних потреб,
суспільна значущість виробленого продукту і витраченої на його виготовлення праці, встановлюється
співвідношення між попитом і пропонуванням, яке формує певний рівень цін на товари і послуги.

Окрім спеціальної функції по забезпеченню руху товарів від виробника до споживача ринок виконує в економічній
системі суспільства регулятивно-контрольну і стимулюючу функції. Світовий досвід визнає, що ринок є найбільш
досконалим інструментом саморегуляції суспільного виробництва. Через його посередництво визначається що,
скільки, коли, як і для кого виробляти. Внаслідок дії закону вартості і закону попиту та пропонування
встановлюються необхідні відтворювальні пропорції, оптимізується розподіл інвестиційних, матеріальних і
трудових ресурсів між сферами діяльності та галузями виробництва, забезпечується дійовий економічний контроль
за раціональним суспільне припустимим рівнем виробничих затрат.

Стимулююча функція ринку полягає в тому, що він ініціює виробництво саме тих товарів, які потрібні споживачам.
Через механізм конкуренції ринкові відносини активно впливають на розширення асортименту і поліпшення якості
продукції, зниження витрат виробництва і обігу, вилучення з виробництва і споживання застарілих видів
продукції, які не мають перспективи розширення збуту.

Прагнення дістати переваги на ринку стимулює інтенсивну інноваційну діяльність виробників, спрямовану на
своєчасне оновлення техніко-технологічної бази підприємств, освоєння нових видів продукції і послуг, а також
підсилює спонукальні мотиви працівників до підвищення своєї кваліфікації, творчої і високопродуктивної
роботи.


2. Зміст, показники обсягу і порядок розробки виробничої програми підприємства.

Визначальним розділом плану господарської діяльності і розвитку будь-якого підприємства є його виробнича
програма (план виробництва продукції), що являє собою конкретну сукупність завдань по обсягу виробництва
продукції визначеної номенклатури і асортименту та належної якості на певний календарний період (місяць,
квартал, рік, декілька років). Оскільки продукція завжди відтворюється у натуральній і вартісній формах, то
виробнича програма підприємства має дві складові частини: перша — обсяг виробництва у натуральних вимірниках;
друга — вартість обсягу виробництва продукції. З урахуванням цього здійснюються розробка і формування
виробничої програми.

Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно, використовуючи: вихідні дані про виявлений у
процесі вивчення ринку попит; портфель замовлень на продукцію та послуги інших споживачів, що відображає його
усталені прямі господарські зв'язки; державні контракти та державне замовлення, які передбачають не лише
конкретну їх величину, але й гарантоване державою забезпечення оплати поставок та необхідного бюджетного
асигнування. Окрім видачі підприємству обґрунтованих державних контрактів та державного замовлення на
виготовлення і продаж суспільне важливих видів продукції, будь-яке інше пряме втручання держави у процесі
господарювання, що базується на ринкових відносинах, недопустиме.


3. Економічна суть, показники і методи оцінки рівня якості продукції.

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що характеризують придатність задовольнити потреби
споживача відповідно до свого призначення.

Показник якості – це кількісна характеристика придатності.

Бувають:

диференційовані показники (95%)

загальні показники (5%)

Диференційовані показники:

показники одиничні

показники комплексні

Одиничні показники характеризують одну властивість. Їх існує дуже розгалужена мережа.

Показники по призначенню (продуктивність технічних заходів, калорійність масла, жирність молока тощо)

Показники довговічності, надійності (безвідмовність в роботі) – характерні для технічних засобів, але до цієї
групи належить і такий показник, як термін зберігання.

Екологічні показники – характеризують ступінь шкідливого використання (вміст шкідливих речовин в продукції,
холестерин в маслі, розмір шкідливих відходів).

Ергономічні показники – характеризують відповідність техніко-експлуатаційних параметрів виробів фізіологічним
і психологічним вимогам працівникам (ступінь легкості керування робочими органами).

Естетичні показники (дизайн, кольорове оформлення, зовнішній вигляд)

Показники транспортабельності.

Показники безпечності (вміст нітратів, бактеріологічна чистота).

Економічні показники (витрати на одиницю, ціна, вигідність).

Комплексні показники, як правило, характеризують декілька властивостей. Характерні для технічних засобів.

Загальні показники:

частка нової продукції в загальному випуску

частка продукції, що йде на експорт

частка браку в загальному обсягу випуску

кількість рекламацій, що отримана на продукцію

Методи оцінки якості продукції:

1) за способом отримання:

вимірювальний

реєстраційний

органолептичний: інформацію ми отримаємо на основі аналізу сприйняття органів відчуття людини, показники
визначаються в балах

розрахунковий: застосовується на стадії проектування

2) відповідно до джерел:

традиційні: лабораторії, конструкторські відділи

експертні

соціологічні


4. Шляхи підвищення якості продукції. Стандартизація і сертифікація продукції.

Неухильне зростання ефективності виробництва на кожному підприємстві за рахунок якісних чинників передбачає
чітке визначення і комплексне використання усіх можливих шляхів поліпшення якості виробів. Останні за своїм
змістом та цілеспрямованістю можна об'єднати у три взаємозв'язані групи: технічні, організаційні і
соціально-економічні.

Серед технічних шляхів (заходів) підвищення якості продукції визначальне місце належить постійному
удосконаленню проектування, техніко-технологічної бази підприємства. Це зумовлюється тим, що належне підґрунтя
технічного рівня і якості виробів формується у процесі їх проектування. Саме у цьому циклі здійснюється
комплекс лабораторно-дослідних і конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення необхідних (бажаних)
техніко-економічних параметрів зразків продукції. Про вирішальне значення стадії проектування для досягнення
рівня якості у відповідності з вимогами ринку свідчить хоча б той факт, що понад 50% відмов технічних
пристроїв спричинюється дефектами, допущеними при проектуванні виробів. Досягнення запроектованого рівня
якості будь-якої продукції можливе лише за умови високої технічної оснащеності виробництва, застосування
найновішої технології, суворого дотримання технологічної дисципліни.

До важливих і ефективних шляхів цілеспрямованого підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності на
світовому і національному ринках небезпідставно відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту

© 2011 free.infoworks.com.ua