На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Сутність, функції та методи процесу управління» (ID:9199)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       2 стр.
Размер в архиве:   6 кб.
| 1 |

Сутність, функції та методи процесу управління


Робота на підприємстві поділена між підрозділами та окремими виконавцями, хтось повинен координувати їх дії,
щоб досягти загальної мети.

Виникає необхідність відокремлення управлінської праці від виконавчої. Таким чином необхідність управління
пов'язана з процесами поділу праці на підприємстві.

Управління, яке у широкому розумінні являє собою діяльність, пов'язану з координацією роботи інших людей,
також є складною системою. Диференціація та координація самої управлінської праці, формування рівнів
управління здійснюється за допомогою вертикального поділу праці.

Функції управління — це об'єктивно обумовлені загальні напрями або сфери діяльності, які у сукупності
забезпечують ефективну кооперацію спільної праці.

Управляючий елемент у структурі системи виконує такі функції:

визначає мету функціонування системи.

визначення того, хто саме повинен виконувати кожну конкретну операцію і як виконавці взаємодіють між собою.

для забезпечення цілості організації як системи управляючий елемент виконує функцію мотивації. Мотивація — це
процес, що спонукає членів організації до спільних погоджених дій, які забезпечують досягнення загальної
мети;

управляючий елемент повинен встановлювати стандарти діяльності ефектора, вимірювати дійсні результати його
діяльності, порівнювати досягнуте з запланованим, коригувати діяльність у необхідних випадках, а також
накопичувати досвід для подальшого удосконалення планування. Все це пояснює необхідність виконання управляючим
елементом контрольних процесів. Контроль означає процес вимірювання досягнутих за певний період результатів,
порівняння досягнутого з запланованим та коригування діяльності, які у сукупності забезпечують виконання
організацією своїх планів.

Методи управління — це способи впливу на окремих робітників та виробничі колективи в цілому, необхідні для
досягнення цілей підприємства.

Управління господарською організацією спрямоване на людей, на коло їх інтересів. Тому основою класифікації
методів управління є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої діяльності. За
своїм змістом мотиви виробничої діяльності людини можна поділити на матеріальні, соціальні та мотиви
примусового характеру. У відповідності з цим розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні
методи управління.

Економічні методи управління реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах шляхом
використання товарно-грошових відносин.

Соціально-психологічні методи реалізують мотиви соціальної поведінки людини.

Організаційні метоли управління реалізують мотиви примусового характеру. їх існування обумовлене
зацікавленістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи управління — це комплекс способів та
прийомів впливу на людей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі
керівництва. Всі організаційні методи управління поділяються на регламентуючі та розпорядчі.

Зміст регламентуючих методів полягає у формуванні структури та ієрархії управління", делегуванні повноважень
та відповідальності членам організації, визначенні орієнтирів діяльності підлеглих, наданні методичної,
інструктивної та іншої допомоги виконавцям.

Розпорядчі методи управління охоплюють поточну оперативну організаційну роботу, тобто визначення і розподіл
конкретних завдань виконавцям, контроль за їх виконанням, проведення нарад тощо.


2. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності

Організаційна структура управління – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та
підпорядкованість її елементів.

В організаційній структурі управління кожний її елемент (виробничий чи управлінський підрозділ) має своє певне
місце та відповідні зв'язки, які і забезпечують їх взаємодію. Зв'язки наведених елементів системи управління
поділяються на лінійні, функціональні та міжфункціональні.

Лінійні зв’язки виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів управління (директор — начальник цеху
— майстер). Ці зв'язки з'являються там, де один керівник адміністративно підпорядкований іншому.

Функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, що виконують певні функції на різних рівнях
управління. Але між ними не існує адміністративного підпорядкування (начальник цеху — начальник планового
відділу).

Міжфункціональні зв’язки мають місце між підрозділами одного й того ж рівня управління (начальник цеху —
начальник цеху).

Характер зазначених зв'язків визначає відповідний тип організаційної структури управління.

Типи організаційних структур управління

В практиці господарювання традиційно розрізняють декілька типів організаційних структур управління.

Лінійна організаційна структура управління — це така структура, між елементами якої існують лише одноканальні
взаємодії. За лінійної структури кожний підлеглий має лише одного керівника, який і виконує всі
адміністративні та спеціальні функції у відповідному підрозділі.

Основу функціональної організаційної структури управління становить поділ функцій управління між окремими
підрозділами апарату управління. За функціональної структури управління кожний виробничий підрозділ отримує
розпорядження одночасно від кількох керівників функціональних підрозділів підприємства.

3. Лінійно-функціональна організаційна структура управління спирається на розподіл повноважень та
відповідальності по функціях управління та прийняття рішень по вертикалі. Лінійно-функціональна структура
дозволяє організувати управління за лінійною схемою (директор — начальник цеху — майстер), а функціональні
відділи апарату управління підприємства лише допомагають лінійним керівникам вирішувати управлінські завдання.
При цьому лінійні керівники не підпорядковані керівникам функціональних відділів апарату управління.

4. Виникнення дивізіональної організаційної структури управління пов'язане з поглибленням поділу
управлінської праці. За дивізіональної структури кожний виробничий підрозділ (дивізіон, відділення)
корпорації має свою власну досить розгалуджену структуру управління, що забезпечує його автономне
функціонування.

5. За матричної організаційної структури управління поряд з лінійними керівниками підприємства та
функціональннм апаратом управління виділяють ще й тимчасові предметно-спеціалізовані ланки – проектні групи.


| 1 |
© 2011 free.infoworks.com.ua