На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « ПРЕДМЕТ: АДВОКАТУРА УКРАЇНИ» (ID:8713)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   15 кб.

ПРЕДМЕТ: АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

Розкрити такі питання:

1. ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ АДВоКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

2. Участь захисника у господарському процесі

11 сторінок

вступ, висновок, список використаної літератури, зноски Зміст


Вступ


Конституція України кожному гарантує право захищати свої права й свободи від порушень і протиправних посягань
шляхом оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб.

Стаття 59 Конституції України проголошує наявність в Україні одного з найважливіших правових інститутів —
адвокатури, основними завданнями якої є забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової
допомоги. Значною мірою за станом адвокатури й ставленням до неї держави судять про демократичність самої
держави.

Престиж адвоката та ефективність його діяльності безпосередньо залежать від становища людини в суспільстві й
державі, від ставлення до фундаментальних принципів демократії, законності, верховенства права.

У будь-якому правовому суспільстві адвокату належить особлива роль. Він має діяти не тільки в інтересах
клієнта, а й у інтересах права в цілому. Основні положення про роль адвокатів, прийняті на VIII Конгресі ООН
по запобіганню злочинам, що відбувся в серпні 1990 року


Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2000. — № 1. - С. 180.,
вказують на особливість адвокатської діяльності в суспільстві, яку має поважати й гарантувати уряд під час
розробки національного законодавства та його застосування як адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами
законодавчої та виконавчої влади й суспільством у цілому.


1. Принципи та гарантії адвокатської діяльностіПісля здобуття Україною незалежності в українському законодавстві зроблено перші кроки на шляху створення
самостійної, незалежної адвокатури. 19 грудня 1992 року був прийнятий Закон України «Про адвокатуру»

ВВР. – 1993. - № 9. – Ст. 62., за яким адвокатуру в Україні визначено як добровільне професійне громадське
об'єднання, покликане згідно з Конституцією України

Конституція України від 28.09.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. – ст. 141. сприяти
захистові прав, свобод і представляти законні інтереси громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства,
юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Законом України «Про адвокатуру» передбачено, що адвокатом може бути громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні
іспити, має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки,
державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

Без допомоги адвоката чи фахівця в галузі права заслухати складну справу в суді досить важко. Адже тягар
доказування в цивільних справах, захист у кримінальному судочинстві покладено на самі сторони, на їхніх
представників і захисників, функції яких найчастіше здійснюють адвокати. Щоб це відбулося на високому
професійному рівні, Законом України «Про адвокатуру» та Правилами адвокатської етики (схвалені Вищою
кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року) чітко регламентовано
права й обов'язки адвоката.

Наприклад, адвокат має право: представляти й захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім
дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить розв'язання
відповідних питань; збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних,
господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема запитувати й
отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій та об'єднань, а від громадян — за
їхньою згодою, ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання
доручення документами й матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові
висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань; застосовувати науково-технічні засоби відповідно
до чинного законодавства; доповідати клопотання й скарги на прийомі в посадових осіб і відповідно до Закону
одержувати від них письмові вмотивовані відповіді на ці клопотання й скарги; бути присутнім під час розгляду
своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг.

Вагомого значення в підвищенні якості правової допомоги й зміцненні ролі адвоката набуває Указ Президента
України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» від 30 вересня 1999 року № 1240/99.
Відповідно до п. 9 Указу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівники підприємств,
установ і організацій повинні сприяти реалізації права адвокатів збирати відомості про факти, які можуть бути
використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні
правопорушення, подавати безплатно відповідні відомості та копії документів на запити адвокатів і
адвокатських об'єднань у справах, що перебувають у їхньому провадженні

Адвокат. - 1999. - № 3. - С. 4..

Під час здійснення професійної діяльності адвокат зобов'язаний неухильно додержуватися вимог чинного
законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та
юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв
доручення. Законом України «Про адвокатуру» передбачено й інші обов'язки адвоката.

Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму,
гуманізму й конфіденційності (ст. 4 Закону). Принципи адвокатської діяльності глибше розкрито в Правилах
адвокатської етики

Правила адвокатської етики. Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України
1 жовтня 1999 р. (протокол від 1-2 жовтня 1999 р. № 6/ VІ // Адвокат. - 1999. - № 3. - С. 50-86..

Принцип незалежності адвокатської діяльності полягає в забезпеченні таких умов виконання професійних прав і
обов'язків адвоката, які б забезпечували його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в
його діяльність, зокрема з боку державних органів, а також від впливу своїх особистих інтересів. Адвокат
зобов'язаний не допускати в своїй професійній діяльності компромісів, які б применшували його незалежність, з
метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться із
законними інтересами клієнта й перешкоджають належному наданню йому правової допомоги.

Адвокат не повинен займатися іншою діяльністю, яка б ставила його в юридичну, матеріальну або моральну
залежність від інших осіб, підпорядковувала б його вказівкам або правилам, які можуть суперечити нормам
чинного законодавства про адвокатуру.

Адвокат не повинен під час виконання доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб щодо змісту, форм,
методів, послідовності й часу здійснення його професійних прав і обов'язків, якщо вони суперечать його
власному уявленню про оптимальний варіант виконання доручення клієнта.

Сутність принципу додержання законності в діяльності адвоката полягає в тому, що він зобов'язаний не
порушувати чинного законодавства України, сприяти утвердженню й практичній реалізації принципів верховенства

© 2011 free.infoworks.com.ua