На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Ескіз проекту соціального дослідження на тему » (ID:8687)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       2 стр.
Размер в архиве:   8 кб.
| 1 |

Ескіз проекту соціального дослідження на тему

"Наркотизм як соціальне явище"


Актуальність соціального дослідження. Епідемія наркотизму, що спалахнула ще у 60-ті роки у США, прокотилася
країнами Західної Європи, а наприкінці 80-х рр. перетнула кордони колишнього СРСР. В Україні 90-ті роки
позначені швидким зростанням наркотизму. Це явище набуло епідемічного характеру, охопило усю територію країни,
особливо південну її частину. Кількість осіб, залежних від наркотичних речовин, які стоять в Україні на
обліку, зросла з 2506 чол. у 1968 р. до 79919 чол. у 2001 р.

Результати соціологічних досліджень свідчать: зараз у великих містах кожен другий юнак принаймні один раз за
своє життя пробував наркотики. Загальна кількість злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків в Україні
зросла з 6 у 1971 р. до понад 60 тис. злочинів у 2003 р. Особливу тривогу викликає утворення кримінального
ринку наркотиків на рівні організованих злочинних угруповань. Профілактика наркотизму стає нагальною
суспільною потребою. Отже, тема соціального дослідження торкається гострої соціальної проблеми, яка хвилює
суспільство.

Досі не існує чіткої соціологічної концепції наркотизму, немає визначення наркотизму як соціального явища.
Кожен з авторів зводить наркотизм до одної (М.Н. Гернет, А.Є. Лічко, А.А. Реджепов, В.Н. Міхлін, Є.А. Дюбін,
А.В. Козаченко, Н.О. Мірошниченко) або декількох ознак (А.А. Габіані, Я.І. Гілінський, Д.В. Колесов, С.В.
Турцевич).

Актуальним завданням є розробка соціологічної моделі наркотизму як соціального явища. Сьогодні не можна
задовольнитись суто медичними термінами «наркоманія», «алкоголізм», «хімічна залежність» і подібними, бо за
останні роки фактично виникло й швидко поширилося нове соціальне явище, яке виходить за рамки спеціальних
дефініцій. Маються на увазі масові факти адиктивної поведінки, формування особливих соціальних груп споживачів
адиктивних речовин і відповідної адиктивної субкультури, виникнення специфічних соціальних відносин, певна
трансформація соціальної структури під впливом наркотизму, формування й інституціалізація цілої
антинаркотичної індустрії.

Ось чому актуальною задачею для соціології є вивчення не наркоманії як хвороби, адиктивної поведінки як
соціальної девіації чи правопорушення, а наркотизму як соціального явища.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розкриття основних закономірностей поширення наркотизму і з
урахуванням цього аналіз напрямків профілактики наркотизму в умовах трансформації українського суспільства.

Для досягнення поставленої мети соціального дослідження необхідно було вирішити такі завдання:

- розкрити соціологічний зміст поняття «наркотизм»;

- дослідити соціокультурні аспекти наркотизму;


- проаналізувати соціальну динаміку наркотизму у другій половині ХХ ст. в Україні;

- визначити загальні закономірності розповсюдження наркотизму в Україні;

- подати характеристику інституціональних основ профілактики наркотизму, напрямків та етапів її розвитку в
Україні;

- проаналізувати політико-правові та організаційні основи профілактики наркотизму на міжнародному,
національному та регіональному рівнях; розробити соціальну технологію профілактики наркотизму.

Об’єктом дослідження обрано наркотизм як соціальне явище.

Предметом дослідження є соціальні закономірності виникнення і поширення наркотизму та соціально-технологічні
аспекти його профілактики.

Теоретико-методологічна база дослідження. Методологічним фундаментом соціального дослідження є теорії
соціальних змін, у рамках яких, по-перше, використано системно-структурний підхід, який дає можливість
розглянути наркотизм на макрорівні, визначити поняття «наркотична ситуація», кількісно описати
розповсюдженість наркотизму; по-друге, діяльнісний підхід, який дозволяє визначити поняття «наркотизм»,
«структурація наркотизму», описати механізми його розповсюдження, використати соціально-технологічні ідеї
стосовно розв’язання проблеми профілактики наркотизму.

Теоретичне підґрунтяї соціального дослідження складають наукові праці закордонних і вітчизняних соціологів,
таких як: А.А. Габіані, Я.А. Гілінський, Б.М. Левін, Г.Г. Сілласте, Л.Є. Кессельман, М.Є. Позднякова, В.О.
Соболєв, І.П. Рущенко, О.М. Поступний та інших, роботи психологів, юристів та медиків, присвячені аналізу
різних аспектів наркотизму, визначенню шляхів його попередження та зниження шкоди від уживання адиктивних
речовин. У дослідженні розвинуто соціотехнологічний підхід до профілактики наркотизму, закладений у роботах
сучасних українських соціологів В.Н. Подшивалкіної, М.М. Саппи, О.Л. Скідіна та інших присвячених соціальним
проблемам українського суспільства.

Емпіричну базу соціологічного дослідження складуть матеріали досліджень, проведених у рамках міжнародних
науково-дослідних проектів «Динаміка та соціокультурний механізм розповсюдження наркотиків серед молоді у
післявоєнні часи» та «Профілактика розповсюдження наркотиків серед молоді України: методологічні, методичні,
організаційні аспекти», а також матеріали моніторингу розповсюдження наркотиків серед молоді, який проводився
кафедрами загальної та прикладної соціології Національного університету внутрішніх справ протягом 1995–2005
років.

Методи дослідження. У процесі дослідження планується використовувати наступні методи:

- аналіз статистичних даних щодо розповсюдження наркотизму;

- опитування різних груп населення (анкетування та інтерв’ювання);

- експертне опитування;

- картографування.

Для аналітичної обробки отриманих даних планується використовувати методи математичної статистики (описова
статистика, аналіз зв’язків та залежностей, кореляційний аналіз). Валідність і надійність отриманих
результатів забезпечується взаємодоповнюваністю використаних методів і репрезентативністю вибіркової
сукупності, а також проведенням моніторингових соціологічних опитувань за ідентичними квотними вибірками.
Точність, надійність, валідність методик і проведення замірів обґрунтовані відповідно до прийнятих у
емпіричній соціології процедур.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні ідеї і висновки дослідження розширять
наукові уявлення про структуру й механізм формування наркотизму, закономірності динаміки його розповсюдження в
умовах трансформації українського суспільства. Вони створять базу для подальшого вивчення цього явища.

Отримані результати можуть бути основою організації профілактики наркотизму серед молоді та використані для
розробки концепцій по профілактиці поширення наркотизму серед молоді.

| 1 |
© 2011 free.infoworks.com.ua