На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Господарський суд як гарант права на судовий захист» (ID:8379)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

Господарський суд як гарант права на судовий захист


В умовах ринкових перетворень та інтеграції України в Європейський економічний простір одним з найголовніших
постає питання належного захисту економічних прав суб'єктів господарювання та держави. Без цього неможлива
побудова правової держави з розвинутою ринковою економікою.

Однією з вимог світової спільноти для вступу України у Світову торгову організацію є гармонізація
господарського судочинства з європейськими стандартами судово-правового захисту підприємництва, створення
механізму реального забезпечення прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання, утвердження
принципу верховенства права в економічних відносинах.

Розв'язання конфліктів в сфері господарювання саме інститутом судової влади викликано як економічними
інтересами держави, так і інтересами зміцнення законності, усунення проявів волюнтаризму в цій сфері.

Основною функція будь-якого суду є здійснення правосуддя, і тому всі інші функції, які він виконує, є
похідними від неї. Функція - це латинське слово, яке означає діяльність, обов'язок, робота, призначення. Під
функцією звичайно розуміють напрям діяльності. Однак діяльність сама по собі не розкриває змісту поняття
функції. Виконання будь-якого обов'язку чи здійснення правомочності є діяльність, робота.

Щодо аналізу функцій господарських судів, слід зазначити, що законодавство не містить їх переліку. Так, у
Законі України «Про господарські суди» (який на даний момент втратив чинність на підставі Закону «Про
судоустрій України») було визначено принципи організації та діяльності господарського суду, завдання
господарського суду, серед яких називалися захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників
господарських правовідносин, сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин, внесення
пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Кожен орган у державі, крім основної функції, для здійснення якої він створений і діє, виконує низку інших
несуттєвих для його характеристики, але необхідних для нормальної діяльності органу допоміжних (додаткових)
функцій.

Господарський суд створений насамперед як незалежний орган з розгляду всіх господарських спорів, що виникають
між юридичними особами, державними й іншими органами.

Основним його завданням як спеціалізованого суду в системі судів загальної юрисдикції є захист економічних
прав і охоронюваних законом інтересів учасників господарських відносин, сприяння зміцненню законності у цій
сфері. Це і є головним у визначенні місця господарського суду як у системі судових органів, так і в системі
органів держави взагалі, оскільки захист цивільних прав виражає те головне, що характеризує його сутність та
визначає основу його діяльності.

У певному сенсі про головну функцію можна говорити як про зародок, що викликав до життя систему органів, про
інші функції - як про умови, необхідні для нормального розвитку і функціонування організму. Господарські суди
та їх судова практика є, власне кажучи, точним індикатором економіки, дзеркалом процесів, які відбуваються в
ній.

У 2005 р. продовжувалась тенденція щорічного збільшення кількості розглянутих господарськими судами справ, яка
спостерігається з 1996 р. З того часу кількість розглянутих справ збільшується безперервно приблизно на 15 %.
Така динаміка свідчить про активізацію господарської діяльності в Україні та підвищення довіри суб'єктів
господарської діяльності до господарського суду як гаранта забезпечення захисту порушених прав та законних
інтересів учасників економічних відносин.

У 2005 р. найбільшу кількість спорів вирішено у першій інстанції господарськими судами Донецької області,
Дніпропетровської, Харківської, а також м. Києва і Автономної Республіки Крим.

Значні темпи зростання кількості розглянутих протягом 2005 р. справ спостерігалися в господарських судах
Чернівецької області, Запорізької, Полтавської, Волинської та Донецької областей. З великим навантаженням у
цьому році працювали суди міста Севастополя, Автономної Республіки Крим та Чернівецької області.

Актуальною залишається проблема наявності великої кількості фіктивних фірм і підприємств. Значна частина їх
зареєстрована за підробленими, загубленими паспортами або паспортами померлих громадян.

Кількість заяв про визнання недійсною державної реєстрації має тенденцію до зростання. В структурі вирішених
немайнових спорів у 2005 р. ця категорія справ займає майже 90 відсотків. Як правило, господарські суди
виносять рішення про задоволення таких позовів, проте це не вирішує загальної проблеми, оскільки відсутній
механізм реалізації таких рішень. Як наслідок, існують підприємства, які діють за межами правового поля, маючи
всі офіційні атрибути: штампи, печатки, бланки, працюючи на тіньовий капітал.

Болючим для держави і, зокрема, соціальної сфери, залишається питання банкрутства підприємств. Перші висновки
суддів і статистика свідчать, що зміна ідеології банкрутства створює умови для збереження підприємства, його
майна, робочих місць і дає можливість, змінивши керівництво, а іноді - профіль - дати новий імпульс
виробництву. Банкрутство розглядається не як неможливість сплати боргу, а як неспроможність боржника відновити
свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредитора.

Простежуються певні зміни і в судовій практиці. Кількість справ про банкрутство поступово стабілізується. З
2004 р. спостерігалося навіть зменшення числа справ про банкрутство. Це значною мірою зумовлено списанням
податкової заборгованості перед бюджетом та можливістю погашення боргу через механізм податкової застави.

Незважаючи на номінальне покращення кількісних показників господарського судочинства в цілому, постійне
підвищення якості відправлення правосудця залишається пріоритетним напрямом в діяльності господарських судів.
Така якість оцінюється насамперед рівнем скасування прийнятих судами рішень. Основною інстанцією, яка повинна
виправляти судові помилки, є апеляція.

Найбільшу кількість апеляційних скарг (подань) у 2005 р. розглянуто Київським та Дніпропетровським
апеляційними судами.

Переважна більшість – майже 90 % судових актів, ухвалених господарськими судами першої інстанції, відповідають
вимогам чинного законодавства і набирають законної сили після закінчення перебігу десятиденного терміну з дня
їх прийняття або підписання.

Найбільш поширеними підставами скасування та зміни судових актів в апеляційному порядку є неправильне
застосування норм матеріального права та неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи.

Помилки у прийнятті судових актів припускалися практично усіма господарськими судами.

Активно працює і касаційна інстанція. Близько двох третин касаційних скарг (подань), які надійшли у 2005 році
до ВГСУ, не прийнято до провадження. Більшу частину касаційних скарг (подань) повернуто у зв'язку з
пропущенням строку касаційного оскарження без клопотання про його відновлення або таке клопотання відхилено
судом; 30 відсотків касаційних скарг повернуто у зв'язку з не зазначенням в них суті порушення або
неправильним застосуванням норм матеріального чи процесуального права; 15 відсотків повернень пов'язано з
відсутністю доказів сплати державного мита у встановленому порядку і розмірі.

Необхідно уважно проаналізувати відповідну практику і вжити заходів з метою виключення можливих
необгрунтованих повернень касаційних скарг (подань).

Отже, апеляційна інстанція поки не стала цілком надійною перепоною проти прийняття неправосудних рішень.

Наявні статистичні показники якості роботи судів першої та апеляційної інстанції ще не в усьому реально
відображають їх діяльність, оскільки формуються без урахування результатів подальшого перегляду відповідних
судових актів, у тому числі Верховним Судом України. Це питання ще потребує додаткового вирішення й
опрацювання, оскільки лише через призму постанов Верховного Суду України можна буде більш повно оцінити якість
перегляду відповідних судових актів.

Захист економічних прав та інтересів суб'єктів господарської діяльності та держави є головною (цільовою)
функцією господарського суду. Разом з тим, йому відомі й інші функції, здійснення яких необхідно для
нормальної діяльності органів цього суду.

Так, господарський суд в межах своєї компетенції здійснює захист економічних прав і законних інтересів
організацій, роз'яснення правових актів, внутрішньосистемне керівництво, керівництво внутрішньоструктурними
підрозділами господарського суду й інше. Деякі автори всі допоміжні функції суду поділяють на три великі
групи: організаційно-кадрові; організаційно-розпорядчі; організаційно-виконавчі.

Для здійснення функцій керівництва використовуються адміністративно-правові форми з притаманними їм методами і
засобами.

Застосовуючи світовий досвід судового управління та на виконання вимог Закону «Про судоустрій України», у
Вищому господарському суді України на початку 2003 р. було створено Апарат Вищого господарського суду України,
на який покладено виконання практично усіх допоміжних функцій ВГСУ.

© 2011 free.infoworks.com.ua