На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Сутність фінансового стану підприємства» (ID:10892)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       22 стр.
Размер в архиве:   58 кб.

Оцінка фінансового стану підприємства

33

Черкасці


ЗмістВступ


Фінансовий стан характеризується системою показників, що відображають реальні і потенційні фінансові
можливості фірми як об'єкта бізнесу, об'єкта інвестування капіталу, платника податків. Добрий фінансовий стан
– це ефективне використання ресурсів, здатність цілком і в терміни відповісти за своїми обов'язками,
достатність власних коштів для виключення високого ризику, добрі перспективи одержання прибутку й ін. Погане
фінансове положення виражається в незадовільній платіжній готовності, у низькій ефективності використання
ресурсів, у неефективному розміщенні коштів, їхній іммобілізації. Границею поганого фінансового стану
підприємства є стан банкрутства, тобто нездатність підприємства відповідати за своїми обов'язками.

Аналіз фінансово-економічної діяльності можна вважати найважливішим засобом управління і контролю
виробничо-господарської діяльності підприємств, установ чи організацій будь-якої організаційно-правової
форми, у кожній з галузей господарства.

Незважаючи на те, що дана проблема знайшла своє відображення в економічній літературі, аналіз фінансового
стану підприємства залишається актуальним через повсякденну актуальність проблеми виживаності в ринкових
умовах.

Метою даної роботи є дослідження поняття фінансового стану підприємства та проведення його практичного аналізу
на прикладі ТОВ «Будсервіс».

При дослідженні ставилися наступні задачі:

1. Вивчити сутність фінансового стану підприємства на основі показників ліквідності та платоспроможності,
аналізу балансу і фінансової стійкості.

2. Практичний аналіз фінансового стану ТОВ «Будсервіс» і виявлення недоліків у його діяльності.

3. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану аналізованого підприємства.

При написанні даної роботи використовувалися наступні методи дослідження: аналіз наукової літератури і
розрахунок фінансових показників.


Сутність фінансового стану підприємства


1.1. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства


Досвід процвітаючих в умовах ринку фірм переконує в тому, що їхній стійкий розвиток залежить від сукупності
таких властивостей, як гнучкість і швидкість реакції на зміни в кон'юнктурі ринку, конкурентноздатність
продукції і виробництва, інвестиційна активність, висока ліквідність і фінансова стабільність, широке
використання інноваційних факторів для саморозвитку.

З огляду на зазначене вище, під позитивним фінансовим станом підприємства, будемо розуміти комплекс
властивостей – організаційну, інноваційну, логістичну, виробничу, фінансово-кредитну діяльності з урахуванням
їх взаємовпливу і взаємодії, а також якість продукції, що випускається, і її новаторські властивості,
науково-технічну розвиненість матеріальної бази, стабільність усього спектра ресурсного забезпечення,
розвиненість кадрового й інтелектуального потенціалу, наявність інноваційного менеджменту.

Фінансова стійкість — це результат діяльності, який свідчить про забезпеченість підприємства власними
фінансовими ресурсами, рівень їх використання, напрями їх розміщення. Вона має тісний зв'язок з ефективністю
виробництва, а також із кінцевими результатами діяльності підприємства.

Такі визначення дозволяють виділити основні фактори, що формують стійкість організації (мал.1.1).


Мал. 1.1. Схема головних факторів стійкого та стабільного розвитку підприємства.

Сьогодні, нажаль, більшість підприємств не можна характеризувати як стабільні та такі, які мають стійкий
фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану
підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття,
яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення
і використання фінансових ресурсів. Отже, фінансовий стан можна характеризувати з позиції його ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, прибутковості, ділової активності та оборотності.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності й
платоспроможності.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

— балансу (форма № 1);

— звіту про фінансові результати (форма № 2);

— звіту про рух грошових коштів (форма № 3);

— звіту про власний капітал (форма № 4);

— дані статистичної звітності та оперативні дані.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на
відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить
за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему
їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й
«ноу-хау». Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в
секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані один з одним, їх цінність для своєчасної та
якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.

У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено
активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності.

Вона повинна уможливлювати:

— оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством;

— оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх використання;

— прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики.

Фінансовий аналіз — це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі його
бухгалтерської та фінансової звітності і оперативних даних.


1.2. Ліквідність та платоспроможність підприємства


Розрізняють поняття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної) ліквідності.

Майнова ліквідність означає здатність активу трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів
визначається тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації.

Фінансова ліквідність означає готовність і спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання у повному
обсязі й у встановлені кредитною угодою строки. Це визначається політикою підприємства щодо збереження
ліквідності, основне завдання якої — уникнення неліквідності і неплатоспроможності завдяки пошуку в
необхідних обсягах резервів коштів та інших ліквідних активів.

Суттєвою ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над
короткостроковими пасивами. Водночас варто уникати ситуації збереження залишків коштів та інших резервів
високоліквідних активів на довгий термін поза виробничим процесом, бо це призводить до зниження рентабельності
виробництва. Про погіршення можливостей ліквідності компанії свідчить збільшення іммобілізації власних

© 2011 free.infoworks.com.ua