На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Аналіз створення та використання амортизаційних фондів підприємств.» (ID:10712)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   29 кб.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


З економічного аналізу


Київ-2002 План
1. Аналіз створення та використання амортизаційних фондів підприємств.


З 1 липня 2000р. зі вступанням у силу П(С)БО №7 “Основні засоби” підприємства України отримали право
самостійно обирати методи нарахування амортизації. Починаючи з цієї дати на підприємстві повинно вестися
два обліки основних засобів: податковий та бухгалтерський. При цьому два цих обліки існують зовсім
самостійно, та не слід шукати між ними жодних взаємин. Так як податковий облік основних засобів
регламентується Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 2833/97-ВР зі
змінами та доповненнями. Що стосується бухгалтерського обліку основних засобів, то методологічні основи
формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а
також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку № 7 “Основні засоби”.

Вартість виробничих потужностей адекватна функціональній (виробничій) корисності предметів протягом усього
строку їх експлуатації (тобто періоду, протягом якого майно, що відноситься до основних засобів, здатне
виконувати функції, що приносять прибуток їх власнику).

Відповідно з принципами бухгалтерського обліку вартість виробничих потужностей повинна рівномірно
розподілятися протягом передбаченого строку їх експлуатації шляхом розподілу (списання) на звітні періоди,
протягом яких ці потужності будуть мати виробничу корисність (знос). Його мета – розподілити вартість
матеріальних активів довгострокового використання на витрати протягом передбаченого строку експлуатації на
основі застосування систематичних та раціональних записів, тобто це процес розподілу, а не оцінки. У наданому
визначенні є кілька значних моментів:

По-перше, усі матеріальні активи довгострокового використання, крім землі, мають обмежений строк експлуатації.
Внаслідок обмеженості строку служби вартість цих активів повинна розподілятися на витрати протягом усіх років
їх експлуатації. Двома головними причинами обмеженості строку служби активів є фізичний та моральний знос
(застаріння).

Під фізичним зносом розуміють поступову втрату основними засобами своєї первісної споживної вартості, що
відбувається не лише у процесі їх функціонування, але й при їх бездійності (зруйнування від зовнішніх впливів,
атмосферного впливу, корозії). Фізичний знос основних засобів залежить від якості основних засобів, їх
технічної удосконаленості (конструкції, виду та якості матеріалів, якості побудови будинків та монтажу
верстатів); особливостей технологічного процесу (величина швидкості та сили різання, подачі тощо); по часу їх
дії (кількість днів праці на рік, змін у добу, годин праці у зміну); ступеню захисту основних засобів від
зовнішніх умов (спеки, холоду, вологості, атмосферних опадів); якості догляду за основними засобами та їх
обслуговування, від кваліфікації робітників та їх відношення до основних засобів.

Фізичний знос відбувається нерівномірно навіть по однаковим елементам основних засобів. Розрізняють повний та
частковий знос основних засобів. При повному зносі діючі фонди ліквідуються та замінюються новими (капітальне
будівництво та поточна заміна зношених основних засобів). Частковий знос виправляється за допомогою ремонту.
Але все ж таки і кожна будівля , і кожна машина повинна прийти до непотребу. Необхідність амортизації не може
бути виключена регулярним ремонтом.

Моральний знос – це зменшення вартості машин та обладнання під впливом скорочення суспільно необхідних витрат
на їх відбудову (моральний знос першої форми); зменшення їх вартості у результаті введення нових, більш
прогресивних економічно ефективних машин та обладнання (моральний знос другої форми). Під впливом цих форм
морального зносу основні засоби стають відсталими по своїй технічній характеристиці та економічної
ефективності.

У сучасних умовах все більше значення приймає облік морального зносу. Поява нових, більш сучасних видів
обладнання з підвищеною виробністю, покращеними умовами обслуговування та експлуатації часто робить
економічно доцільно заміну старих основних засобів ще до їх фізичного зносу. Несвоєчасна заміна морально
застарілих основних засобів призводить до того, що на них виробляється більш дорога та гіршої якості продукція
у зрівнянні з виготовляємою на більш удосконалених машинах та обладнанні. А це зовсім недопустимо в умовах
ринкової конкуренції.

В основі діючої зараз в Україні системи амортизації лежить ідея поступової заміни самого амортизуємого
об’єкту, його відтворення, тобто відтворення зношених фондів, а не створення вільних грошових коштів для
розвитку його виробничої бази. Прийнятий у П(С)БО №7 термін амортизації суперечить прийнятої у світовій
практиці концепції амортизації, згідно з якою амортизація вважається не оцінкою або способом відновлення
основних засобів (тобто мета відрахувань не зводиться строго до відновлення активу), а лише методом розподілу
витрат на придбання активу (або будь-якої іншої прийнятої за базову вартість) по рокам строку його служби.
Сучасна українська концепція амортизації була у свій час охарактеризована як “натуралістична”, що направлена
на відновлення основних засобів у натуральній формі.

У класичному розумінні амортизація представляє собою відновлення грошових коштів підприємства, які воно
витратило, придбаючи або створюючи довгострокові активи. Такі активи переносять свою вартість на готовий
продукт частинами залежно від періоду фізичного та морального зносу.

Активи, що амортизуються, в принципі призначені для використання більш ніж в одному виробничому періоді. Вони
мають обмежений час корисного функціонування, протягом якого підприємство використовує їх у виробництві або
для поставки товарів (послуг), здавання в оренду або для адміністративних цілей.

Оскільки витрати на основні засоби представляють собою відкладені витрати у діяльності підприємства, що
реалізуються по мірі продажу продукції (послуг), амортизація виступає як розподілена на кілька фіскальних
періодів ціна (або будь-яка оцінка, що прийнята за базову) основних засобів. Амортизаційні відрахування є
формою використання подібних активів та включення їх використаних частин, що перейшли із складу активу у склад
собівартості, у частину, що відіймається з валового прибутку підприємства.

Відповідно до П(С)БО №7, знос необоротних активів – сума амортизації об’єкту необоротних активів з початку їх
корисного використання.

Амортизація – це систематичний розподіл амортизуємої вартості незворотних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).

Визначення амортизуємої вартості запишемо у вигляді формули:

АВ = ПВ – ЛВ (1.1)

АВ – амортизуєма вартість;

ПВ - первинна або переоцінена вартість;

ЛВ – ліквідаційна вартість;

Первинна вартість визнається П(С)БО №7 як історична або фактична собівартість об’єкту основних засобів, а
переоцінена вартість – як його вартість після переоцінки.

Ліквідаційна вартість – це та сума грошових коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує
отримати від вибуття (реалізації, ліквідації) основних засобів при закінчені строку їх корисного використання
мінус витрати, що пов’язані з вибуттям.

Ліквідаційна вартість визначається у момент отримання об’єкту основних засобів. Якщо визначити її неможливо

© 2011 free.infoworks.com.ua