На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Підвідомчість і підсудність цивільних справ суду» (ID:10454)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

Тема:  Підвідомчість і підсудність цивільних справ суду.

Розділ: цивільне процесуальне право 10 теорія + решение задач   укр


Теорія : Підвідомчість і підсудність цивільних справ суду.


Держава виконує свої завдання і реалізує функції через систему створених нею для цього органів, сукупність
яких для певного виду діяльності називається відомством. Кожне відомство і орган, який входить до його
системи, виконують тільки ті функції і мають конкретну компетенцію, які встановлені Конституцією й іншими
законами України. Розмежування компетенції між органами держави називається підвідомчістю. Компетенція суду в
здійсненні правосуддя — по розгляду і вирішенню визначеної певної категорії питань називається судовою
юрисдикцією, або підвідомчістю судових органів. Відповідно до ст. 124 Конституції юрисдикція судів
поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Вона опосередковується розглядом цивільних і
кримінальних справ, тому є кримінальна і цивільна юрисдикція. Поряд з цим право вирішення цивільних справ у
нашій країні надано не тільки судовим, але й іншим органам держави, громадським організаціям, змішаним
органам, третейським судам. В зв'язку з цим цивільна юрисдикція, або підвідомчість, визначає коло цивільних
справ, вирішення яких віднесено до органів держави (судів, господарських судів, громадських організацій,
товариських судів), змішаних органів (комісій по розгляду трудових спорів), третейських судів.

Залежно від того, чи відносить закон вирішення спорів до відання виключно одних конкретних органів, чи до
компетенції декількох, при допущенні вибору позивача, за згодою сторін і недопущення такого, підвідомчість
поділяється на такі види: виключну, альтернативну, договірну, імперативну (умовну).

Виключною називається така підвідомчість, за якою розгляд певної категорії цивільних справ становить
компетенцію виключно суду. Так, лише в судовому порядку вирішуються справи про відібрання дітей, про
позбавлення батьківських прав (статті 68, 71 Кодексу про шлюб та сім'ю).

Альтернативна підвідомчість означає, що розгляд спору віднесено до компетенції кількох органів за вибором
особи, яка потребує захисту своїх прав. Наприклад, постанову адміністративної комісії, про адміністративне
правопорушення можна оскаржити — до виконавчого комітету відповідної ради або до місцевого суду (ст. 288
Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Договірною буде підвідомчість, яка визначається взаємною угодою сторін. Так, відповідно до ст. 1 Положення про
третейський суд громадяни за взаємною згодою можуть передати будь-який спір, який виник між ними, на вирішення
третейського суду, за винятком спорів, які виникають з трудових і сімейних правовідносин.

Імперативною (умовною) є підвідомчість, за якою справа розглядається кількома юрисдикційними органами у
визначеній законом послідовності. Наприклад, трудові спори розглядаються: комісіями по трудових спорах,
місцевими судами (ст. 221 КЗпП). Комісія по трудових спорах є первинним органом по розгляду трудових спорів,
що вникають на підприємствах, в установах, організаціях за незначним винятком (224 КЗпП). У разі незгоди з
рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її
рішення до суду (ст. 228 КЗпП).

Встановлення різних видів підвідомчості дає державі можливість активно і гнучко впливати на різні форми
юрисдикційної діяльності, використовуючи її особливості і переваги з урахуванням інтересів сторін у розгляді
цивільних справ.

У цивільному судочинстві підвідомчість визначає коло цивільних справ, які віднесені законом на розгляд суду.
Підвідомчість судові певної категорії справ встановлюється, як правило, нормами матеріального права, якими
врегульовуються спірні правовідносини. Норми цивільного процесуального права визначають загальні правила
підвідомчості судові цивільних справ позовного провадження та наводять перелік підвідомчих судові справ, що
виникають з адміністративно-правових відносин і окремого провадження.

За загальними правилами, визначеними ч. 1 ст. 24 ЦПК, судам підвідомчі справи по спорах, що виникають з
цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є
громадянин, за винятком випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом до відання інших органів.
Отже, в основу загальних правил визначення підвідомчості судам цивільних справ, покладено: 1) наявність і
характер спірних правовідносин — цивільних, сімейних, трудових, кооперативних; 2) належність громадянина до
суб'єктного складу спірних правовідносин — якщо однією із сторін у спорі є громадянин; 3) відсутність винятку
у віднесенні таких спорів до компетенції інших органів. Такі винятки мають місце — частина спорів з цивільних,
сімейних, трудових, кооперативних відносин вилучена з підвідомчості суду. Так, судам не підвідомчі спори між
членами житлово-будівельних кооперативів, які потребують поліпшення житлових умов, з питання, хто з них має
переважне право на одержання жилого приміщення, що звільнилося у будинку ЖБК, та інші спори, передбачені ст.
32 Примірного статуту ЖБК. Судовий порядок розгляду трудових спорів не поширюється на спори про дострокове
звільнення від платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали
(ст. 221 КЗпП) та ін.

Відповідно до загальних правил судам не підвідомчі справи, які виникають з конституційних (державних),
адміністративних, фінансових правовідносин. Виняток становлять підвідомчі судові справи, перелік яких зроблено
в ч. 2 ст. 24 ЦПК, ст. 236 ЦПК, а саме: по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян,
які мають право брати участь у референдумі; по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної
(територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських,
районних у містах, обласних рад і заявах про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата; по
скаргах на рішення і дії Центральної та окружної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про
скасування рішення Центральної виборчої комісії; по заявах про скасування рішення окружної виборчої комісії
про реєстрацію кандидата в народні депутати України; по скаргах на рішення і дії Центральної виборчої комісії;
по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо
несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності; по скаргах на дії органів і службових осіб
у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень; по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність
державних органів, юридичних або службових осіб у сфері управлінської діяльності; по скаргах на рішення,
прийняті щодо релігійних організацій; по заявах прокурора про визнання незаконними правового акту органу,
рішення чи дії службової особи; по заявах про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню
сільського населення і державному обов'язковому страхуванню.

Аналіз справ, підвідомчих судовим і адміністративним органам, свідчить, що в основу розмежування їх
підвідомчості покладений спосіб виникнення правовідносин по спірній справі — якщо спірні правовідносини
виникли на диспозитивній основі (на цивільному, трудовому договорі тощо), то такі спори розглядає суд; якщо
вони виникли внаслідок виконання владних функцій (на імперативній основі), то такі спори розглядаються
адміністративним органом.

Загальне правило визначення підвідомчості за суб'єктним складом сторін по справі стосується розмежування
підвідомчості справ судові і господарському судові. Господарський суд є органом вирішення всіх господарських
спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами (ст. 1 Закону України «Про
господарський суд»). З цього правила зроблено також винятки: справи між юридичними особами, які виникають з
питань захисту честі і гідності, підвідомчі судові (ст. 7 Цивільного кодексу); скарги релігійних організацій
на рішення державних органів з приводу володіння і користування культовими спорудами та майном, підвідомчі
судові (ст. 248й ЦПК); справи про банкрутство, порушені громадянами-кредиторами, підвідомчі громадському
судові (статті 3, 4 Закону України «Про банкрутство»).

Незалежно від учасників спірних правовідносин (сторін у справі) при розмежуванні компетенції між господарським
судом і судом у справах, в яких об'єднані кілька зв'язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі судові, а
інші — господарському судові, перевага надається судові — всі вимоги за правилом ст. 26 ЦПК підлягають
розглядові у суді.

Пунктом 3 ст. 24 ЦПК визначена підвідомчість судові справ окремого провадження, перелік яких зроблено ст. 254
ЦПК, а саме: про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно
відсутнім чи про оголошення громадянина померлим; про встановлення неправильності запису в актах
громадянського стану; про встановлення фактів, що мають юридичне значення; про відновлення прав на втрачені
цінні папери на пред'явника; про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні; про усиновлення дітей,
які проживають на території України, громадянами України та іноземними громадянами.

Судам підвідомчі й інші справи, віднесені законом до їх компетенції (ч. 2 ст. 24 ЦПК), зокрема, з екологічних
правовідносин (земельних, про охорону природного середовища, атмосферного повітря, природно-заповідного фонду,

© 2011 free.infoworks.com.ua