На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік» (ID:10255)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       26 стр.
Размер в архиве:   76 кб.

Технікум индустриальний

Звіт з практики бух.облік Зміст
Вступ


З 1 січня 2000 року всі українські підприємства перейшли на нову систему бухгалтерського обліку та звітності.
Основні методологічні принципи, якими підприємства керувалися раніше, зазнали істотних змін. Це пов’язано з
приведенням національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки та
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У програмі реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженій постановою Кабінету міністрів України від 28.10.98 р.
№1706, зазначено, що трансформація системи бухгалтерського обліку забезпечить більш об’єктивне відображення
фінансового стану і результатів діяльності суб’єктів господарювання, а також доступ усіх зацікавлених
користувачів до інформації і звітності. Передусім такими користувачами є інвестори, які потребують об’єктивної
оцінки діяльності підприємства для прийняття рішень про можливість інвестицій.

Мета економічної практики – розкрити сутність обліку на даному підприємстві.

Завданням економічної практики є розкриття наступних питань:

облік власного капіталу, статутного капіталу;

облік оплати праці;

облік основних засобів;

облік запасів;

облік розрахункових операцій;

облік товарів та їх реалізації;

облік доходів, витрат та фінансових результатів;

облік використання прибутку;

бухгалтерська звітність, фінансова звітність;

аналіз фінансово-господарської діяльності.


Бухгалтерський облік


2.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

На дистанції електропостачання використовується комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку.

З метою забезпечення єдиних методологічних принципів організації і ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), Методичних
рекомендацій по застосуванню на залізничному транспорті П(С)БО і на виконання рішень XVI засідання Ради
Укрзалізниці від 21.10.99 р., Укрзалізниця своїм наказом від 19.01.2000 р. № 17 затвердила Облікову політику
Укрзалізниці та План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
на залізничному транспорті.

З 01.02.2000 року дистанція електропостачання застосовує в бухгалтерському обліку новий План рахунків,
затвердила облікову політику для дистанції, склала порівняльний баланс станом на 01.02.2000 р.

В своїй роботі бухгалтерія керується Законом України про бухгалтерський облік і фінансову звітність України
і іншими нормативними актами, які чинні на момент проходження практики.


2.2. План рахунків

Відповідно до Інструкції “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку”, затвердженої Наказом
Міністерства фінансів від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція №291), План рахунків бухгалтерського обліку є
переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності
(кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й
найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою
цифрою коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку.
Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із
застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними
клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та
можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням
кодів (номерів) субрахунків Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що
не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм Інструкції, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуться всіма підприємствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а
також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за
власним рішенням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.

На підприємствах залізничного транспорту рахунки класу 8 не використовуються.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та
якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об’єктів бухгалтерського обліку на
відповідному синтетичному рахунку класу 1 “Необоротні активи”, 2 “Запаси” та 0 “Позабалансові рахунки”.


2.3. Облік власного капіталу. Статутний капітал

В бухгалтерському обліку рахунки четвертого класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів
різновидів власного капіталу – статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а
також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і
платежів, страхових резервів.

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 40 «Статутний капітал» призначений для обліку й узагальнення інформації
про формування, стан та рух статутного капіталу підприємства.

Згідно п.37 П(С)БО-2 статутний капітал – це «зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що
є внеском власників (учасників) у капітал підприємства». Тому сальдо по рахунку 40 повинне відповідати розміру
статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах підприємства. Розмір статутного капіталу
підприємства може змінюватися (збільшуватися чи зменшуватися) за рішенням власників (учасників). Таке рішення
повинне бути зафіксоване в установчих документах і зареєстровано у встановленому порядку.

Статутний капітал підприємства складається з:

визначеної кількості акцій рівної номінальної вартості (для акціонерних товариств);

часток, розмір яких визначається установчими документами (для товариств з обмеженою відповідальністю,
товариств із додатковою відповідальністю і повних товариств).

Таким чином, статутний капітал підприємства складається із внесків засновників, учасників, акціонерів і т.д.,
тому аналітичний облік статутного капіталу ведеться по кожному конкретному засновнику, учаснику, акціонеру.

По дебету рахунка 40 «Статутний капітал» відображаються:

зменшення розміру статутного капіталу;

вилучення частини статутного капіталу.

По кредиту рахунка 40 «Статутний капітал» відображаються:

формування статутного капіталу;

збільшення розміру статутного капіталу.


2.4. Облік оплати праці.

Витрати на оплату праці є одним з елементів виробничих витрат і поряд з іншими елементами затрат розглядаються
в П(С)БО 16 “Витрати”. Залишки заборгованості працівникам по оплаті праці згідно П(С)БО 2 “Баланс”
відображаються у статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці” по рядку 580 на дату складання

© 2011 free.infoworks.com.ua