На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Атмосфера та проблеми її охорони» (ID:10100)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   43 кб.

щодо оздоровлення атмосфери Землі. У 1988 р. була створена Міждержавна група експертів щодо змін клімату, в
яку увійшли представники понад 40 держав. Принципи і норми, які належить виконувати і Україні, зафіксовані у
Конвенції про трансграничне забруднення повітря на великі відстані та у Протоколі про обмеження викидів сірки
(Хельсінки, 1985), Віденській конвенції по захисту озонового шару та Монреальському протоколі 1987 р. щодо
речовин, що руйнують озоновий шар. Па території України створено (1977 р.) станції для спостереження за
трансграничним перенесенням забруднень атмосферним повітрям.

У багатьох країнах свічу дедалі жорсткішими стають нормативи до викидів в атмосферне повітря. Так, у США (1990
р.) переглянуто закон про чисте повітря в частині, яка стосується регулювання викидів токсичних речовин, Це
передусім торкається інтересів підприємств, які щорічно викидають в атмосферу 10 т і більше однієї речовини
або 25 т і більше суміші речовин, що віднесені до категорії токсичних і повинні контролюватись. Раніше, до
перегляду закону, нормативи на викиди токсичних речовин були на рівні 100 т/рік і більше. До списку
регульованих речовин включено, наприклад, широко застосовувані у деревообробній та меблевій промисловості
толуол, ксилол, метанол, металізобутилкстон та формальдегід. Нове законодавство, безперечно, погребує великих
капіталовкладень у впровадження різних технологій, націлених на охорону атмосфери.


5.1. Екологічно "чистий" транспорт.


Нині світовий автомобільний парк перевищує 400 млн. одиниць, з яких 80% припадає на легкові автомобілі, а
15-17% — на вантажні та автобуси.

Автомобільний транспорт забруднює головним чином атмосферу трьома основними каналами:

— відпрацьованими газами, що викидаються через вихлопну трубу,

— картерними газами,

— вуглеводнями внаслідок випаровування палива з бака, карбюратора та трубопроводів.

У складі відпрацьованих газів автомобіля найбільшу питому вагу за об'ємом мають монооксид вуглецю (0.5-10%),
оксиди азоту (до 0.8%), неспалені вуглеводні (0.2-3.0%), альдегіди (до 0.2%) та сажа. У абсолютних величинах
на 1000 л палива карбюраторний двигун викидає з вихлопними та картерними газами: 200 кг монооксиду вуглецю, 25
кг вуглеводнів, 20 кг оксидів азоту, 1 кг сажі, 1 кг сірчистих сполук.

Методи знешкодження відпрацьованих газів почали розроблятися ще у 30-х роках, але практичне застосування
нейтралізатори отримали лише 30 років потому.

Нейтралізатор — це невеликий прилад, який призначений для зниження токсичності відпрацьованих газів шляхом
доокиснення продуктів неповного згорання (CO, СН, С) та розкладу оксидів азоту на складові — азот і кисень.
Розрізняють два типи нейтралізаторів, що застосовуються на автомобілях з бензиновими та дизельними двигунами:
термічні та каталітичні. Певні труднощі полягають у тому, що у відпрацьованих газах дизелів міститься 10 і
більше % кисню, у присутності якого реакція відновлення оксиду азоту не відбувається, а для окиснення CO його
не достатньо. Тому звичайні каталітичні реактори без додаткових пристроїв забезпечують у дизелях нейтралізацію
неспалених вуглеводнів та альдегідів, а також невеликої частки монооксиду вуглецю. Роботи по створенню нових
типів та конструкцій нейтралізаторів продовжуються у багатьох країнах, але поки що вони привели лише до
удосконалення подібних пристроїв.

Одним із напрямків зниження токсичності відпрацьованих газів є їх рециркуляція, тобто повторне засмоктування
до циліндрів з метою доокиснення CO та СН, і зниження кількості оксидів азоту безпосередньо у циліндрах
двигуна, але це призводить до погіршення характеристик двигунів та ускладнення їх конструкцій.

Необхідність охорони середовища існування від забруднення відпрацьованими газами поставила перед
конструкторами питання про перспективність бензинових (карбюраторних) двигунів для майбутнього транспорту.

Як альтернативу карбюраторним почали пропонувати дизелі, роторні двигуни, газові турбіни, парові поршневі
машини, парові турбіни, двигуни зовнішнього згорання Старлінга, інерційні двигуни тощо.

Вважається, що у боротьбі за зменшення забруднення повітряного басейну дизельні двигуни можуть відігравати
суттєву роль. Як двигун внутрішнього згорання, дизель відрізняється від карбюраторного двигуна тим, що має
більш високі ступені стиснення, які забезпечують самозапалювання палива, та відмінні характеристики
токсичності вихлопних газів.

Токсичність вихлопних газів карбюраторного та дизельного двигунів

Токсична речовина


Кількість токсичних речовин на 1000 л спаленого палива, кг
карбюраторний двигун

дизельний двигун

Монооксид вуглецю CO Вуглеводні СН

Оксиди азоту NOx

Сажа

Сірчисті сполуки SOx


200

25

20

1

1

25

8

36

3

30

В цілому


247

102

Однак значними недоліками дизеля залишаються димність, неприємний запах, вищий рівень шуму.

Роторний двигун — це бензиновий двигун, який має принципово нову конструкцію головного силового агрегату. У
роторного двигуна немає циліндрів та шатунно-кривошипної системи. Замість поршнів він має ротор, який передає
обертовий момент через зубчасту передачу. Ротор дає менший токсичний викид за рахунок меншого вмісту оксидів
азоту.

Протягом останніх 30-35 років проводяться дослідження та експериментальне конструювання газотурбінного двигуна
для автомобіля, який знайшов достатньо широке застосування у повітряному транспорті. Він має малу масу,
рекордну питому потужність, компактність, малу кількість рухомих частин та інші якісні переваги. Більшість
конструкторів вважає газову турбіну перспективнішою для вантажних автомобілів та автобусів завдяки її
малошумності, відсутності вібрації, можливості роботи без системи водяного охолодження та достатній чистоті
відпрацьованих газів. Основним недоліком є менша економічність у порівнянні з карбюраторними і особливо
дизельними двигунами.

Необхідність збереження повітряного басейну змусила деяких конструкторів повернутися до майже забутої ідеї
створення парового автомобіля. Сам по собі паровий двигун екологічно абсолютно чистий. Він або дає вихлоп
водяної пари, або ж взагалі не дає ніякого вихлопу, якщо робочий цикл замкнений. Але атмосфера забруднюється
відпрацьованими газами топки. Суттєвими недоліками цих двигунів є висока складність та громіздкість
конструкції (парогенератор — машина — теплообмінник — конденсатор — ємність для води), низька економічність,
уразливість низькими температурами, значний час підготовки до руху.

Нині відновився інтерес до двигуна зовнішнього згорання — двигуна Стерлінга, ідея якого була запропонована Р.
Старлінгом ще у 1816 році. Сучасний двигун зовнішнього згорання є герметичне закритим циліндром, заповненим
над поршнем стиснутим гелієм чи воднем. Окрім високого ККД (35-40% і більше) двигун може працювати на

© 2011 free.infoworks.com.ua