На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Атмосфера та проблеми її охорони» (ID:10100)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   43 кб.

однієї широтної зони в іншу, у тому числі з північної півкулі в південну, аерозоль поширюється істотно
повільніше, ніж у зональному напрямку.


3.2. Штучне забруднення атмосфери


Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в індустріальних країнах слугують автомобілі й інші види
транспорту і промислові підприємства. Щорічно в атмосферне повітря надходить більш 200 млн. т оксиду вуглецю,
151 млн. т оксиду сірки (IV) (сірчистого газу), понад 50 млн. т оксиду азоту, більш 50 млн. т різноманітних
вуглеводнів, більш 250 млн. т дрібнодісперсних аерозолів і т.ін. Тільки за рахунок спалення вугілля в
різноманітних енергетичних установках у навколишнє середовище у світі надходить ртуті в 8700 разів, миш'яку в
125, урану в 60, кадмію в 40, берилію і цирконію в 10, олова і ванадія в 4 рази більше, ніж їх утягується в
природний біологічний кругообіг на Землі за той ж час внаслідок природних чинників.

Найбільш повітря над океаном. У селах воно містить пилоподібні домішки у 10 разів більше. Над селищами і
невеличкими містами повітря брудніше в 35 разів ніж океанійське, а над промисловими центрами пливуть хмари
важкого смога. У них утримується пилюки в 150 разів більше, ніж над океаном. Забруднене повітря над значними
містами простирається на висоту 1,5-2,0 км. Ця щільна шапка затримує влітку до 20% сонячних променів, а
взимку, коли і так мало світла, поглинає половину його.


4. Наслідки забруднення атмосфери


Внаслідок забруднення атмосфери на земній кулі виникають різномасштабні екологічні проблеми, які можуть мати
локальний, регіональний або глобальний характер.

До проблем локального характеру відносять проблеми забруднення внутрішніх приміщень, утворення смогів.
Регіональними є проблеми утворення кислотних опадів, а глобальними — проблеми концентрації стратосферного
озону, посилення парникового ефекту.

Сильні тумани, перемішані з димом, газами промислових підприємств і автомобільного транспорту, утворюють
вологі смоги, класичним прикладом яких стали смоги в столиці Великобританії. Особливо пам'ятним був смог,
який утворився в грудні 1952 p. Кількість смертельних випадків у той час перевищувала середній показник на
4000. Протягом цього трагічного періоду загальна кількість шкідливих домішок у повітрі перевищувала норму у 5
разів, а середній вміст сірчистого газу — у 6 разів.

В умовах міського середовища можливе утворення смогів другого типу — фотохімічних. Вони виникають при
наявності великої кількості різноманітних забруднюючих речовин, низькій відносній вологості повітря, надлишку
сонячного випромінювання і безвітрі або незначній швидкості вітру. Виникненню фотохімічного смогу сприяють
рельєф та наявність інверсії — підвищення температури при підйомі вгору, Смоги такого типу найкраще вивчені в
умовах м. Лос-Анджелеса (CU1A), яке з півночі, півдня і . сходу оточують гори і передгір'я, утворюючи
своєрідну пастку для повітря. Такі умови сприяють вкрай повільному переміщенню повітря, а отже, створенню
інверсій.

Як наслідок забруднення атмосфери протягом останніх двох-трьох десятиріч у багатьох країнах світу з'явилась
проблема кислотних опадів. Існують терміни ,,кислотні опади", кислоти і дощі", ,,кислотні тумани", ,,кислотна
роса". В основі цих термінів — підвищення кислотної вологи. Кислотність, як відомо, визначається за допомогою
водневого показника рН — від'ємного десяткового логарифма концентрації іонів водню у певному розчині.
Кислотність суттєво впливає на напрям і швидкість багатьох хімічних і біохімічних процесів. Для нейтральних
розчинів рН дорівнює 7, для лужних — більше 7, для кислих — менше 7. Так, pН чистої води становить 7.
Теоретичне значення рН дощової води — 5,7, але реально коливається в діапазоні 3—5,6. Дослідниками інколи
реєструються лужні опади, які виникають внаслідок наявності лужного пилу в опадах. Природне закислення опадів
може бути пояснене розчиненням органічних кислот або продуктів окислення сполук сірки природного походження.
Разом з тим опади з рН менше 3 навряд чи можна пояснити впливом природних факторів. Саме такі опади з рН 2,3
були зареєстровані у Західній Європі. Взагалі, виявити дійсні тенденції у зміні кислотності дощів дуже важко,
адже для кожного окремого району вона у значній мірі коливається в межах місяця, року.

Проблема кислотних дощів передусім пов'язана із зростанням викидів діоксиду сірки (SO1) підприємствами
промисловості, енергетики. Об'єми надходження SO1 в атмосферу Землі внаслідок господарської діяльності
людини, за даними німецьких дослідників (1989), у 10 разів перевищують природні і досягають 190 млн. т/рік,
Наслідком таких викидів є хімічні реакції у повітрі (діокснд сірки сполучається з парами води повітря), що
дають сірчану кислоту. У холодні пори року вона є одним з компонентів смогу, у теплі — викликає утворення
кислотних дощів. Певну роль у збільшенні кислотних дощів відіграє азотна кислота, яка утворюється в атмосфері
внаслідок викидів оксидів азоту. Важливо, що оксиди азоту більш токсичні, ніж оксиди сірки.

Кислотні дощі можуть випадати за сотні кілометрів від джерела забруднення, тому проблема кислотних дощів —
проблема трансгранична, адже рух хмар не узгоджується з кордонами тих чи інших держав.

Зростання в атмосфері водяної пари та газів призводить до посилення парникового ефекту, а отже, потепління
клімату, порушення радіаційного балансу планети (радіаційний баланс — співвідношення між притоком тепла до
Землі і його випромінюванням у космічний простір).

За підсумками роботи державної санітарно-епідеміологічної служби України у 2001 році рівень забруднення
атмосферного повітря шкідливими речовинами продовжував залишатись високим. Перевищення граничнодопустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин виявлено у 29977 дослідженнях з 244096, проведених санепідслужбою
за 2001 рік, або у 12,3% (питома вага досліджень повітря з перевищенням ГДК у минулі роки складала: 1998 рік —
11,8%, 1999 рік—13,4%).

Помітне зростання концентрації згаданих газів в атмосфері розпочалося вже давно. Так, збільшення вмісту
метану почалося з кінця XVІІ ст., що пояснюється зростанням кількості населення Землі, його інтенсивнішим
впливом на природне середовище — вирощуванням рису, розведенням худоби, спалюванням біомаси в тропічних лісах
і саванах, життєдіяльністю бактерій на звалищах побутових відходів, витоком газу під час видобутку і
транспортування паливних ресурсів. Протягом останніх десяти років концентрація метану в атмосфері незмінне
збільшується приблизно на 1 % за рік. В кінці XVIII ст. почалося зростання в атмосфері вуглекислого газу. За
останні 120 років його вміст збільшився на 25 % (на 12 % лише за останні 30 років). Головними причинами
такого зростання є спалювання викопного палива та зведення тропічних лісів.

Екологічна ситуація у містах і промислових центрах України продовжує залишатись напруженою. Економічна
криза, яка призвела до різкого спаду і зупинення ряду підприємств, фінансова скрута та інше не дозволяють
здійснювати глобальні заходи щодо запобігання забруднення атмосферного повітря населених пунктів (проводити
технічне переоснащення, перепрофілювання промислових об'єктів, будівництво нових і реконструкцію існуючих
газопило- очисних споруд, створення санітарно-захисних зон підприємств).


5. Заходи щодо охорони атмосфери


На території нашої держави вирішення питань охорони атмосфери регулюється Законом України про охорону
навколишнього природного середовища (1991) і законодавством про охорону атмосферного повітря, Законом України
про охорону атмосферного повітря (1992), нормативно-правовими актами Міністерства охорони навколишнього
природного середовища, Держкомітету України по гідрометеорології, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства
у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Міністерства
внутрішніх справ та деяких інших відомств, установ.

Законодавством передбачені нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі, нормативи граничнодопустимих викидів їх в атмосферу, а також одержання дозволу на викид забруднюючих
речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення тощо.

Систематично у різних регіонах України вимірюється у повітрі вміст концентрації різних інгредієнтів.
Спостереження ведуться на стаціонарних постах регулярно 3—4 рази на добу. Таких постів у містах від 1 до 10,
залежно від розмірів міст та ступеня їх промислового розвитку.

В охороні атмосфери від подальшого забруднення велике значення має міжнародне співробітництво. Так, на
принципах згоди між країнами — членами ЄС діє Європейська Хартія і Конвенція щодо навколишнього середовища та
сталого розвитку, в якій окремим розділом розглянуті питання охорони атмосфери. Важливе міжнародне значення
мас Гаагська Декларація 1989 р., де проголошується відмова від принципу одноголосності у прийнятті рішень

© 2011 free.infoworks.com.ua