На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Дати коротку загальну характеристику бази практики; » (ID:10034)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

Завдання 1:

Дати коротку загальну характеристику бази практики;

повна назва організації;

галузева належність;

форма власності;

основні види продукції, що виробляються, виконувані послуги;

загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин:
філій, відділів, цехів, інститутів тощо);

показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих
замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідницьких робіт і т.п.

Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми та
доповнити їх відповідним коментарем.


Коротка характеристика бази практики.

Базою практики є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (скорочено ДКЦПФР). ДКЦПФР є державним
органом виконавчої влади, яка підпорядкована Президенту України та підзвітна Верховній Раді України. Основною
метою діяльності ДКЦПФР є реалізація державної програми регулювання ринку цінних паперів, яка передбачає
здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх
похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. ДКЦПФР складається з центрального апарату та
територіальних управлінь. Територіальні управління комісії розташовані в кожномі обласному центрі України.
Середньорічна чисельність працюючих у системі ДКЦПФР за 2001р. склала 578 чол., у тому числі в територіальних
управліннях комісії 383 чол.


Основними завданнями Комісії є:


формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних
паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних
стандартів;

координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх
похідних;

здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території
України, додержання законодавства у цій сфері;

захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на
ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

сприяння розвитку ринку цінних паперів;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні,
розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.


Комісія відповідно до покладених на неї завдань:


встановлює вимоги щодо випуску (емісії) та обігу цінних паперів і їх похідних, інформації про випуск та
розміщення цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства
України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок
реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

встановлює за погодженням з Національним банком України додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів
комерційними банками;

встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються
для відкритого продажу, в тому числі іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території
України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;

здійснює реєстрацію випусків цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних
паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України; перевіряє під час реєстрації відповідність
поданих для реєстрації документів вимогам законодавства України; веде загальний реєстр випуску цінних паперів;

встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів;

встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розмiщення) цінних паперів на території України;

встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на
депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені
законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку
цінних паперів, анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери, визначає
перелік відомостей, які торговці цінними паперами повинні подавати протягом строку дії дозволу;

встановлює порядок складання звітності учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства
України;

визначає за погодженням Національного банку України особливості отримання комерційними банками дозволу па
депозитарну та розрахунково-клірінгову діяльність;

визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів -
також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж та позабіржових торговельно-інформаційних
систем, призначає державних представників на фондових біржах, які уповноважені здійснювати контроль за
додержанням положень Статуту і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі керівних органів
фондових бірж, державних представників на депозитарних та торговельно-інформаційних системах;

встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів;

встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних
паперів відповідно до чинного законодавства;

бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють
питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних
договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних
держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;

координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб,
які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців;

здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів, за винятком приватизаційних; розробляє та організовує
виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів;

встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та
іноземними інвестиціями;

видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери.


Фінансування та матеріально-технічне забезпечення центрального апарату ДКЦПФР та її територіальних управлінь
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Розмір бюджетного фінансування на певний період в
основному залежить від чисельності працюючих та завдань, що покладені на ДКЦПФР (розмір бюджетного
фінансування ДКЦПФР за 2000р. склав приблизно 3,5 млн.грн.)

Крім того протягом 2001р. ДКЦПФР було атестовано 2636 фахівців з питань фондового ринку, у тому числі: 996

© 2011 free.infoworks.com.ua